Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Bản dịch Việt ngữ Diễn văn của TT Obama.


Hộp thư đến
x


>  Lối dịch
> thuật lươn lẹo của báo “lề
> phải” Ngày
>  24/5/2016 TT Obama đã phát biểu ở Trung tâm Hội
> nghị Quốc gia, Hà Nội
> trước 2000 người Việt. Bản tiếng Anh của
> diễn văn được công bố trên
> trang chính thức của TT Mỹ (https://www.whitehouse.gov/…/remarks-president-obama-addres…). Báo Lao Động đã công bố
> bản dịch mà họ gọi là “Toàn văn bài phát
> biểu của Tổng thống Obama trước 2000 người
> Việt Nam” (http://laodong.com.vn/…/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-tho…).
>  Tôi xin so sánh những chỗ sai sót đáng kể (bỏ
> qua những chỗ kém chính
> xác có thể vì người dịch yếu tiếng Anh). Để
> ý những lời ông Obama nói về
>  nhân quyền, nhân phẩm, tự do học thuật, tự do
> tôn giáo, tự do ngôn
> luận, tự do ứng cử, tự do biểu tình, đã bị
> bỏ hoàn toàn. Nói về thầy
> Thích Nhất Hạnh bị cắt bỏ. “Human dignity”
> (phẩm giá con người) trở
> thành “sự ổn định”! Ngay cả những lời
> Obama trích dẫn từ Tuyên Ngôn Độc
> Lập của Hồ Chí Minh cũng bị lược bỏ, cắt
> xén khi đụng tới nhân quyền!
>
> Obama:
>  So I come here mindful of the past, mindful of our
> difficult history,
> but focused on the future -- the prosperity, security and
> human dignity
> that we can advance together
>
> Báo Lao
> Động:
>  Khi đến đây tôi ý thức về quá khứ, ý thức
> về một lịch sử khó khăn,
> nhưng chúng ta hướng về tương lai, sự thịnh
> vượng, an ninh và SỰ ỔN ĐỊNH
>  để chúng ta có thể thúc đẩy lẫn
> nhau.
>
> Dịch
> đúng:
>  Khi đến đây tôi ý thức về quá khứ, ý thức
> về một lịch sử khó khăn,
> nhưng hướng về tương lai - sự thịnh vượng, an
> ninh và PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
>  để chúng ta có thể cùng tiến.
>
> Obama:
>  Ho Chi Minh evoked the American Declaration of
> Independence. He said,
> “All people are created equal. The creator has endowed
> them with
> inviolable rights . Among these rights are the right to
> life, the right
> to liberty, and the right to the pursuit of
> happiness.”
>
> LĐ:
>  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích tuyên ngôn độc
> lập của Mỹ, rằng mọi người
>  sinh ra đều có quyền bình đẳng và được
> hưởng các quyền khác nhau trong
> đó có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh
> phúc.
>
> Dịch
> đúng:
>  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích tuyên ngôn độc
> lập của Mỹ, rằng Tất cả
> mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.
> TẠO HÓA CHO HỌ NHỮNG QUYỀN
> KHÔNG AI CÓ THỂ XÂM PHẠM ĐƯỢC; trong những
> quyền ấy, có quyền được sống,
>  quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh
> phúc".
>
> Obama: You’re also raising your voices for
> causes that you care about, like saving the old trees of
> Hanoi.
>
> LĐ: [bỏ hẳn một đoạn dài trong
> đó có câu này].
>
> Dịch
> đúng: Các bạn cũng đang nâng cao
> tiếng nói cho các vấn đề mà các bạn quan tâm,
> như cứu sống những cây cổ thụ của Hà
> Nội.
>
> Obama: We learned a lesson taught by the
> venerable Thich Nhat Hanh, who said, “In true dialogue,
> both sides are willing to change.”
>
> LĐ: [bỏ hẳn một đoạn dài trong
> đó có câu này].
>
> Dịch
> đúng:
>  [hai nước] chúng ta đã học được một bài
> học được giảng dạy bởi thiền sư
>  Thích Nhất Hạnh, người đã nói, "Khi đối
> thoại thực sự, cả hai bên đều
> sẵn sàng thay đổi."
>
> Obama:
>  Let’s also not forget that the reconciliation between our
> countries was
>  led by our veterans who once faced each other in
> battle.
>
> LĐ: Quá trình hòa giải của hai
> nước chúng ta không chỉ là liên quan đến các
> cựu chiến binh.
>
> Dịch
> đúng:
>  Đừng quên rằng sự hòa giải giữa hai nước
> chúng ta đã được dẫn đầu bởi
> các cựu chiến binh hai bên đã từng phải đối
> mặt với nhau trong trận
> chiến.
>
> Obama: We've shown that progress and
> human dignity is best advanced by cooperation and not
> conflict.
>
> LĐ: Với sự tiến bộ, những giá
> trị tốt đẹp của con người cần được thúc
> đẩy chứ không phải là chiến tranh hay xung
> đột
>
> Dịch
> đúng:
>  Chúng ta dã cho thấy rằng sự tiến bộ và PHẨM
> GIÁ CON NGƯỜI được thúc
> đẩy tốt nhất bằng sự hợp tác chứ không
> phải bằng xung đột.
>
> Obama:
>  . In our global economy, investment and trade flows to
> wherever there
> is rule of law, because no one wants to pay a bribe to start
> a business.
>  Nobody wants to sell their goods or go to school if they
> don’t know how
>  they're going to be treated. In knowledge-based
> economies, jobs go to
> where people have the freedom to think for themselves and
> exchange ideas
>  and to innovate.
>
> LĐ:
>  Nền kinh tế sẽ phát triển, đặc biệt ở các
> nước có pháp quyền và có hành
>  lang pháp lý đúng đắn. Nền kinh tế tri thức
> sẽ đổ vào các quốc gia ưu
> tiên cho giáo dục
>
> Dịch
> đúng:
>  Trong nền kinh tế toàn cầu, đầu tư và thương
> mại chảy vào bất cứ nơi
> nào có chế độ pháp trị, vì KHÔNG AI MUỐN TRẢ
> TIỀN HỐI LỘ ĐỂ KHỞi LẬP MỘT
>  DOANH NGHIỆP. Không ai muốn bán được hàng, đi
> học NẾU HỌ KHÔNG BIẾT HỌ
> SẼ ĐƯỢC ĐỐI XỬ RA SAO. Trong nền kinh tế
> dựa trên tri thức, công ăn việc
>  làm sẽ đi đến những nơi mà NGƯỜI DÂN CÓ
> QUYỀN TỰ DO TỰ SUY NGHĨ VÀ TRAO
>  ĐỔI Ý KIẾN VÀ ĐỔI MỚI.
>
> Obama:
>  This fall, the new Fulbright University Vietnam will open
> in Ho Chi
> Minh City -- this nation’s first independent, non-profit
> university --
> where there will be full academic freedom and scholarships
> for those in
> need.
>
> LĐ:
>  mùa thu năm nay đại học Fullbright sẽ đi vào
> hoạt động tại TPHCM. Đại
> học này phi lợi nhuận, chất lượng cao sẽ cung
> cấp nhiều học bổng cho
> sinh viên Việt Nam và đóng góp cho hợp tác giáo
> dục giữa hai nước.
>
> Dịch
> đúng:
>  mùa thu năm nay Đại học Fulbright Việt Nam sẽ
> đi vào hoạt động tại
> TPHCM – ĐH ĐỘC LẬP, phi lợi nhuận đầu tiên
> của VN - NƠI SẼ CÓ TỰ DO HỌC
> THUẬT HOÀN TOÀN và học bổng cho những người
> cần.
>
> Obama:
>  [noi về TPP] For the first time here in Vietnam, the
> right to form
> independent labor unions and prohibitions against forced
> labor and child
>  labor.
>
> LĐ: Có thể người lao động tổ
> chức nghiệp đoàn, thúc đẩy bảo vệ môi
> trường.
>
> Dịch
> đúng:
>  [nói về TPP] Lần đầu tiên tại Việt Nam,
> QUYỀN THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN ĐỘC
> LẬP và cấm đối với lao động cưỡng bức và
> lao động trẻ em.
>
> Obama:
>  They're written into the vietnamese constitution, which
> states that
> “citizens have the right to freedom of speech and freedom
> of the press,
> and have the right of access to information, the right to
> assembly, the
> right to association, and the right to demonstrate.”
> That’s in the
> Vietnamese Constitution. (Applause.) So really, this is an
> issue about
> all of us, each country, trying to consistently apply these
> principles,
> making sure that we -- those of us in government -- are
> being true to
> these ideals.
>
> LĐ: [bỏ hẳn đoạn này]
>
> Dịch
> đúng:
>  NHỮNG [QUYỀN] NÀY ĐÃ GHI VÀO HIẾN PHÁP VIỆT
> NAM, TRONG ĐÓ NÓI RẰNG
> "CÔNG DÂN CÓ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ TỰ
> DO BÁO CHÍ, VÀ CÓ QUYỀN TIẾP
> CẬN THÔNG TIN, QUYỀN HỘI HỌP, QUYỀN LẬP HỘI
> VÀ QUYỀN BIỂU TÌNH." HIẾN
> PHÁP VIỆT NAM NÓI VẬY ĐÓ. (vỗ tay.) Vì vậy,
> thực sự, đây là một vấn đề
> về tất cả chúng ta, mỗi nước, cố gắng để
> luôn luôn áp dụng những nguyên
> tắc này, ĐẢM BẢO RẰNG CHÚNG TA - NHỮNG NGƯỜI
> CHÍNH PHỦ - THỰC TÂM VỚI
> NHỮNG LÝ TƯỞNG ẤY.
>
> Obama:
>  In recent years, Vietnam has made some progress. Vietnam
> has committed
> to bringing its laws in line with its new constitution and
> with
> international norms. Under recently passed laws, the
> government will
> disclose more of its budget and the public will have the
> right to access
>  more information. And, as I said, Vietnam has committed to
> economic and
>  labor reforms under the TPP. So these are all positive
> steps.
>
> LĐ: [bỏ hẳn đoạn này]
>
> Dịch
> đúng:
>  Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt
> được một số tiến bộ. việt nam
> đã cam kết sửa đổi luật pháp của mình cho
> phù hợp với hiến pháp mới của
> mình và với tiêu chuẩn quốc tế. theo luật vừa
> được thông qua, chính phủ
> sẽ tiết lộ nhiều hơn về ngân sách và công
> chúng sẽ có quyền truy cập
> thêm thông tin. Và, như tôi đã nói, Việt Nam đã
> cam kết cải cách kinh tế
>  và lao động theo TPP. Đây là những bước tích
> cực.
>
> Obama:
>  When there is freedom of expression and freedom of speech,
> and when
> people can share ideas and access the Internet and social
> media without
> restriction, that fuels the innovation economies need to
> thrive. That's
> where new ideas happen. That's how a Facebook starts.
> That's how some of
>  our greatest companies began -- because somebody had a new
> idea. It was
>  different. And they were able to share it. When there’s
> freedom of the
> press -- when journalists and bloggers are able to shine a
> light on
> injustice or abuse -- that holds officials accountable and
> builds public
>  confidence that the system works. When candidates can run
> for office
> and campaign freely, and voters can choose their own leaders
> in free and
>  fair elections, it makes the countries more stable, because
> citizens
> know that their voices count and that peaceful change is
> possible. And
> it brings new people into the system.
>
> When
>  there is freedom of religion, it not only allows people to
> fully
> express the love and compassion that are at the heart of all
> great
> religions, but it allows faith groups to serve their
> communities through
>  schools and hospitals, and care for the poor and the
> vulnerable. And
> when there is freedom of assembly -- when citizens are free
> to organize
> in civil society -- then countries can better address
> challenges that
> government sometimes cannot solve by itself. So it is my
> view that
> upholding these rights is not a threat to stability, but
> actually
> reinforces stability and is the foundation of
> progress.
>
> LĐ: [bỏ hẳn đoạn này]
>
> Dịch
> đúng:
>  KHI CÓ TỰ DO PHÁT BIỂU VÀ TỰ DO NGÔN LUẬN, VÀ
> KHI MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CHIA
>  SẺ Ý TƯỞNG VÀ TRUY CẬP INTERNET VÀ CÁC PHƯƠNG
> TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
> KHÔNG BỊ HẠN CHẾ, những cái đó sẽ là nhiên
> liệu mà nền kinh tế sáng tạo
> cần để phát triển. Đó là nơi những ý tưởng
> mới xảy ra. Đó là cách
> Facebook bắt đầu. Đó là cách mà một số công
> ty lớn nhất của chúng tôi đã
>  bắt đầu - vì ai đó đã có một ý tưởng
> mới. Nó khác biệt. Và họ có thể
> chia sẻ nó. Khi có tự do báo chí - khi các nhà
> báo và blogger có thể
> chiếu sáng những bất công và lạm dụng quyền
> lực – cái đó sẽ bắt các quan
>  chức phải chịu trách nhiệm và xây dựng lòng
> tin của công chúng rằng
> guồng máy chạy tốt. Khi các ứng cử viên có
> thể ứng cử và tranh cử tự do,
>  và cử tri có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo
> của mình trong các cuộc bầu
> cử tự do và công bằng, thì sẽ làm cho nước
> ổn định hơn, bởi vì người dân
>  biết rằng tiếng nói của họ được tôn trọng
> và sự thay đổi hòa bình là có
>  thể. Và nó đem những người mới vào guồng
> máy [chính quyền].
>
> Khi
>  có tự do tôn giáo, không chỉ cho phép mọi
> người thể hiện đầy đủ tình
> yêu thương và lòng từ bi cốt yếu của tất cả
> các tôn giáo lớn, nhưng còn
> là CHO PHÉP CÁC NHÓM TÔN GIÁO PHỤC VỤ CỘNG
> ĐỒNG CỦA MÌNH QUA CÁC TRƯỜNG
> HỌC VÀ BỆNH VIỆN, VÀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI NGHÈO
> VÀ NGƯỜI YẾU THẾ. VÀ KHI
> CÓ TỰ DO HỘI HỌP - KHI NGƯỜI DÂN ĐƯỢC TỰ DO
> TỔ CHỨC TRONG XÃ HỘI DÂN SỰ -
>  THÌ QUỐC GIA SẼ CÓ THỂ ĐỐI PHÓ TỐT HƠN
> NHỮNG THÁCH THỨC MÀ ĐÔI KHI
> CHÍNH QUYỀN KHÔNG THỂ TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT. Vì
> vậy, quan điểm của tôi là
> bảo vệ, khuyến khích các quyền này không đe
> dọa sự ổn định, mà lại thực
> sự củng cố sự ổn định và là nền tảng
> của sự tiến bộ.   Bài dịch của BS Nha
> Khoa Nguyễn Thục Quyên 27/05/2016 BVN: Trong
>  ba ngày lưu lại ở Việt Nam, từ 23 đến
> 25-5-2016, Tổng thống Obama đã
> thể hiện mình là một con người cao thượng,
> chân thành và rất mực nhân
> ái. Một nhân vật siêu đẳng không dễ ở đâu
> và bao giờ ta cũng may mắn
> được tiếp xúc, được nghìn ngắm ở một cự
> ly gần. Lời phát biểu của ông
> tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình sáng
> ngày 24-5-2016 là một diễn
> ngôn có tầm thời đại làm cả thế giới phải
> lắng nghe, nhưng cũng là một
> lời nhắn nhủ chân tình rút ra từ trái tim đôn
> hậu. Rất
> tiếc, một số
> báo chí quốc doanh sau đó đã dịch không đầy
> đủ nhưng lại lập lờ không
> ghi rõ là trích dịch, nên bị dư luận rộng rãi
> lên tiếng phản đối, coi là
>  "lươn lẹo". Chúng
>  tôi đã đọc lại diễn từ của vị Tổng
> thống nước Mỹ và tìm được một cách
> phán xét thể tình hơn. Bài diễn văn cho thấy
> ông Obama biết rõ mọi
> chuyện bê bối mà đất nước chúng ta đang oằn
> lưng gánh trên vai, biết rõ
> mọi ý nghĩ, hành vi của người đối thoại với
> mình như đi guốc trong ruột
> họ, nhưng ông đã sẵn sàng bỏ qua, và vẫn kiên
> nhẫn đợi chờ – cách khu xử
>  của ông trong hội ngộ với Việt Nam lần này
> rõ ràng là "đi nhẹ nói khẽ". Chắc
>  chắn nhà cầm quyền đã phải đọc ông rất
> kỹ, đọc ông để học ông mà thay
> đổi dần thói tệ của mình. Nhưng thay đổi ngay
> thì đâu đã kịp. Cho nên,
> một ức đoán không xa sự thật cho lắm là đã
> có lệnh truyền cho báo chí
> phải lược bỏ những chỗ mà người trên
> "nhá" không nổi, lại sợ bàn dân
> truyền nhau như nuốt vào bụng rồi bỗng... nhìn
> thấu tỏ chân dung mình
> thì chí nguy. Đó là lý do khiến ta không nên
> nặng lời với báo chí. Cách
> tốt nhất là ta cố gắng công bố những bản
> dịch trung thực và trọn vẹn, để
>  người dân tự mình tìm đọc, tự mình chiêm
> nghiệm. Trên tinh thần ấy, dù đã đăng
> một bản dịch trong ngày hôm qua, Bauxite
> Việt Nam vẫn
>  trân trọng gửi đến bạn đọc bản dịch mới
> của dịch giả Thục Quyên, một
> bản dịch bám sát từng câu chữ của bản gốc
> do Nhà Trắng công bố gần đây.Bauxite Việt Nam Lời
> phát biểu của Tổng Thống Obama với nhân dân
> Việt Nam(Tại Trung tâm Hội nghị Quốc
> gia, Hà Nội, ngày 24-5-2016, lúc 12 giờ 11 phút ICT,
> giờ Việt Nam)Bản dịch trọn vẹn của Thục
> Quyên   Xin chào. Xin chào Việt Nam! Thank
> you. Thank you so much. Xin
>  cám ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành
> cho tôi sự chào đón nồng
> ấm và cho tôi hưởng lòng hiếu khách của
> người Việt trong chuyến thăm
> này. Và cũng xin cảm ơn các bạn Việt Nam có
> mặt ở đây ngày hôm nay,
> những người đến từ khắp nơi trên đất
> nước tuyệt vời này, trong đó có rất
>  nhiều người trẻ đại diện cho sự năng
> động, tài năng và niềm hy vọng của
>  Việt Nam. Trong
>  chuyến thăm này, bản tính thân thiện đặc
> trưng của người Việt đã rung
> động trái tim tôi. Tôi cảm nhận được tình
> bạn giữa hai dân tộc chúng ta
> trong đám đông những người đứng dọc hai bên
> đường vẫy tay chào kèm với
> nụ cười. Đêm hôm qua, tôi đến thăm phố cổ
> Hà Nội và được thưởng thức vài
>  món ăn Việt Nam đặc sắc. Tôi có nếm bún
> chả và uống bia
> Hà Nội.
>  Tuy nhiên tôi phải nhận xét một điều về
> những con đường nhộn nhịp của
> thành phố này: chưa bao giờ trong đời tôi, tôi
> lại thấy nhiều xe máy như
>  vậy. Tôi chưa thử đi sang đường, nhưng có lẽ
> sau này khi tôi trở lại
> thăm Việt Nam, các bạn sẽ chỉ cho tôi cách qua
> đường như thế nào. Tính
>  trong những năm gần đây thì tôi không phải là
> Tổng thống Mỹ đầu tiên
> đến Việt Nam, nhưng tôi là Tổng thống đầu
> tiên vừa đến tuổi trưởng thành
>  sau cuộc chiến giữa hai quốc gia chúng ta, như
> số đông các bạn. Khi lực
>  lượng quân sự Mỹ cuối cùng rời Việt Nam tôi
> mới 13 tuổi. Lần đầu tiên
> tôi tiếp xúc với thực thể Việt Nam cũng như
> với người Việt Nam là ở
> Hawaii, nơi tôi lớn lên, nơi có một cộng đồng
> đầy tự tin của người Mỹ
> gốc Việt. Đồng thời hiện nay tại Việt
> Nam cũng có nhiều người còn trẻ tuổi hơn
> tôi. Cũng
>  như hai con gái tôi, số lớn các bạn từ
> khi sinh ra chỉ biết đến một
> điều duy nhất: đó là nền hòa bình và quan hệ
> đã bình thường hóa giữa
> Việt Nam và Hoa Kỳ. Do đó, tuy rất ý thức về
> quá khứ, ý thức về những
> khó khăn trong lịch sử chung, nhưng tôi đến đây
> với chủ đích hướng về
> tương lai, với thịnh vượng, an ninh và  nhân
> phẩm, là những gì chúng ta
> có thể cùng góp sức đẩy mạnh. Tôi cũng đến đây với lòng
> kính trọng di sản cổ xưa của Việt
> Nam. Từ
>  hàng thiên niên kỷ, các nông dân đã trồng cấy
> trên những mảnh đất này,
> mà vết tích còn để lại trên trống đồng
> Đông Sơn. Hà Nội đã đứng vững hơn
>  nghìn năm trong vòng ôm của dòng sông [Hồng].
> Thế giới đã biết quý
> trọng lụa và những bức họa của Việt Nam, và
> Văn Miếu minh chứng cho sự
> trau dồi kiến thức không ngừng của dân tộc
> Việt. Vậy mà trải qua nhiều
> thế kỷ, rất nhiều khi vận mệnh của Việt Nam
> từng bị người khác định
> đoạt. Mảnh đất yêu quý của
> các bạn
> không phải lúc nào cũng thuộc về các bạn.
> Nhưng như cây tre, tinh thần
> quật cường của dân tộc Việt đã được tinh
> kết trong câu thơ của Lý Thường
>  Kiệt:         
> Sông núi nước
> Nam vua Nam ở,        
> Rành rành đã định tại sách trời. Hôm
>  nay chúng ta cũng nên nhớ lại bề dày lịch sử
> giữa người Việt và người
> Mỹ mà chúng ta thường lãng quên. Hơn 200 năm
> trước, vị tổ lập quốc của
> chúng tôi, Thomas Jefferson, khi tìm kiếm gạo giống
> cho trang trại của
> mình, đã chọn gạo Việt Nam mà ông mô tả là
> "nổi tiếng vừa trắng, vừa
> ngon, mà năng suất lại cao nhất". Không lâu
> sau đó, những thuyền buôn
> của Mỹ đã cập cảng Việt Nam, tìm cơ hội giao
> thương. Trong
>  Thế chiến II, người Mỹ đã tới hỗ trợ
> cuộc kháng chiến của dân tộc Việt
> chống lại ách đô hộ. Khi máy bay Mỹ bị bắn
> rơi, người dân Việt Nam đã
> cứu giúp những viên phi công gặp
> nạn. Và
>  ngày tuyên bố độc lập của Việt Nam, khi
> người dân đổ ra khắp đường phố
> Hà Nội, ông Hồ Chí Minh đã trích Tuyên ngôn
> Độc lập của nước Mỹ: "Mọi
> người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hóa cho họ
> những quyền bất khả xâm
> phạm, trong đó có Quyền Sống, Quyền Tự Do, và
> Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc". Vào
>  một thời điểm khác, việc chia sẻ với nhau
> những giá trị nói trên và
> liên kết đánh đuổi thực dân có thể đã đưa
> chúng ta xích lại gần nhau sớm
>  hơn. Tuy nhiên những kình địch trong Chiến tranh
> lạnh và nỗi lo sợ Chủ
> nghĩa Cộng sản đã dẫn chúng ta đến đối
> diện với một cuộc chiến. Và giống
>  như tất cả mọi cuộc giao tranh trong lịch sử
> nhân loại, kết quả chúng
> ta chỉ học được một sự thật chua chát:
> chiến tranh dù nhắm mục đích nào
> cũng chỉ mang lại khổ đau và thảm
> họa. Không
>  xa nơi đây là Đài Tưởng niệm Liệt sĩ, cũng
> như các bàn thờ tại những
> gia đình Việt Nam khắp nơi trong nước, vẫn đang
> tưởng niệm khoảng 3
> triệu người, là thường dân và quân sĩ của
> cả hai bên đã thiệt mạng. Tại
> Bức tường Tưởng niệm Chiến tranh ở Washington,
> chúng tôi có thể chạm vào
>  tên của 58.315 người Mỹ đã bỏ mình trong
> cuộc chiến. Trong cả hai quốc
> gia của chúng ta, những cựu chiến binh và gia
> đình những người đã nằm
> xuống vẫn còn quay quắt nhớ đến nhiều bè
> bạn và người thương đã mất. Người
>  Mỹ chúng tôi đã học bài học, dù khác quan
> điểm nhau trong cách nhìn
> cuộc chiến, chúng ta vẫn luôn phải vinh danh
> những binh sĩ tham chiến và
>  phải chào đón họ trở về với sự tôn kính
> mà họ xứng đáng được hưởng.
> Trong tinh thần đó, người Việt và người Mỹ
> chúng ta hôm nay có thể cùng
> nhau nhìn nhận nỗi đau và sự hy sinh cả hai bên
> đã phải gánh chịu.  Gần
>  đây hơn, trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã
> đạt được những tiến bộ
> vượt bậc, và ngày nay, thế giới có thể nhìn
> rõ những thành tựu ngoạn mục
>  của các bạn. Với những đổi mới kinh tế và
> hiệp định thương mại tự do,
> kể cả với Mỹ, các bạn đã gia nhập kinh tế
> toàn cầu, bán hàng ra khắp thế
>  giới. Đầu tư nước ngoài đang vào Việt Nam.
> Và với một trong những nền
> kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, Việt Nam
> đã vươn lên  thành một
> quốc gia thu nhập trung bình. Chúng
>  tôi có thể nhìn thấy sự phát triển của Việt
> Nam qua những tòa nhà chọc
> trời ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,
> những trung tâm thương mại và
> khu đô thị mới. Chúng tôi cũng thấy điều ấy
> qua những vệ tinh Việt Nam
> phóng vào không gian, và qua cả một thế hệ đang
> nối mạng internet để
> khởi nghiệp và thử hướng đi mới. Chúng tôi
> còn thấy nó thể hiện với hàng
>  chục triệu người Việt Nam sử dụng Facebook và
> Instagram, không chỉ để
> đăng ảnh selfies [tự chụp], dù tôi có được
> nghe là các bạn hay chụp ảnh
> selfies lắm và cho tới giờ tôi phải nói là vô
> khối người đã đề nghị chụp
>  ảnh selfies với tôi. Không chỉ thế, các bạn
> cũng lên tiếng vì những
> điều mình quan tâm, như việc cứu những hàng
> cây cổ thụ ở Hà Nội. Tất
>  cả những sự năng động đó đã đem lại tiến
> bộ thật sự trong cuộc sống của
>  người dân. Việt Nam đã giảm nghèo một cách
> đáng kể, tăng thu nhập gia
> đình và nâng hàng triệu người nhanh chóng lên
> tầng lớp trung lưu. Đói
> nghèo, bệnh tật, tỷ lệ tử vong đối với bà
> mẹ và trẻ sơ sinh đều đã giảm.
>  Số người được tiếp cận điện nước, số
> trẻ em trai và gái được đi học, tỉ
>  lệ biết chữ, đều tăng lên. Đó là một tiến
> bộ phi thường mà các bạn đã
> làm được trong một thời gian rất
> ngắn. Đi
>  cùng với sự thay đổi của Việt Nam cũng là
> sự thay đổi trong quan hệ
> giữa hai quốc gia của chúng ta. Chúng ta đã nhận
> được bài học từ Hòa
> thượng Thích Nhất Hạnh khi ông dạy: "Đối
> thoại thực sự là khi cả hai bên
>  đều sẵn sàng thay đổi". Khi đó, chính
> cuộc chiến từng chia rẽ chúng ta
> lại trở thành nguồn cho vết thương liền
> lại. Nó
>  cho phép chúng ta tìm và đưa những người mất
> tích trở về nhà, giúp gỡ
> bỏ những bom mìn chưa nổ vì không thể để
> bất cứ đứa trẻ nào phải mất
> chân khi đang chơi đùa bên ngoài. Chúng tôi cũng
> vừa tiếp tục giúp đỡ
> người khuyết tật, kể cả trẻ em, vừa giúp
> khắc phục hậu quả của chất độc
> da cam – dioxin – để Việt Nam có thể tái sử
> dụng thêm nhiều đất. Chúng
> ta tự hào về công việc chung ở Đà Nẵng, và
> chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ
>  các bạn tại Biên Hòa.
>  Cũng đừng quên quá trình hòa giải giữa hai
> nước đã được bắt đầu bởi
> những cựu chiến binh, những người đã từng
> đối mặt trong cuộc chiến. Như
> Thượng nghị sĩ John McCain, từng là tù nhân
> chiến tranh nhiều năm, khi
> gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: hai
> nước chúng ta không nên là kẻ
> thù mà nên là bạn. Hãy nghĩ tới biết bao cựu
> chiến binh Việt và Mỹ khác
> đã chung tay giúp chúng ta hàn gắn và xây dựng
> những quan hệ mới. Về mặt
>  này trong những năm qua, ít ai có thể làm hơn
> cựu Trung úy hải quân nay
>  là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cũng đang có
> mặt nơi đây. Thay mặt tất
> cả, cám ơn John vì những nỗ lực phi thường
> của ông. Vì
>  những cựu chiến binh của chúng ta đã chỉ
> đường, vì những người từng
> tham chiến đã can đảm đi tìm hòa bình, nhân dân
> hai nước đã đến gần nhau
>  hơn bao giờ hết. Giao thương đã tăng. Sinh viên,
> học giả hai nước cùng
> nhau học tập. Chúng tôi đón nhận sinh viên Việt
> Nam đến Mỹ học nhiều
> nhất trong các nước Đông Nam Á. Và mỗi năm du
> khách Mỹ đến Việt Nam càng
>  nhiều hơn, kể cả những người "khách ba
> lô" Mỹ trẻ, thăm Hà Nội 36 phố
> phường và những cửa hàng ở Phố cổ Hội An,
> thăm Kinh đô Huế. Chúng ta, Việt và
> Mỹ, đều có thể đồng cảm với những lời
> của nhạc sĩ Văn Cao: "Từ
> đây người biết quê người. Từ đây người
> biết thương người". Trên
>  cương vị Tổng thống, tôi đã bắt mình nhìn
> vào những tiến triển đó. Với
> mối quan hệ đối tác toàn diện mới, Chính
> phủ  hai nước đang hợp tác chặt
>  chẽ hơn bao giờ hết. Và với chuyến thăm này,
> chúng ta đã đặt mối quan
> hệ Việt-Mỹ lên một nền tảng vững chắc hơn
> cho nhiều thập kỷ tới. Dường
> như gắn bó lịch sử giữa hai quốc gia, bắt
> đầu từ Tổng thống Thomas
> Jefferson 200 năm trước, đến nay đã trọn một
> vòng. Chúng ta đã mất nhiều
>  tháng năm và nỗ lực, nhưng giờ đây chúng ta
> có thể nói điều mà trước
> đây là không tưởng:  Việt Nam và Mỹ hôm
> nay là đối tác của nhau Kinh
>  nghiệm của chúng ta cũng là bài học cho cả
> thế giới. Ở một thời điểm mà
>  biết bao xung đột có vẻ không thể giải quyết
> và dường như không bao giờ
>  chấm dứt, chúng ta đã chứng minh là trái tim có
> thể đem tới thay đổi,và
>  tương lai sẽ khác đi  nếu ta không chấp
> nhận làm tù nhân cho quá khứ.
> Chúng ta đã cho thấy rằng hòa bình tốt đẹp
> hơn chiến tranh, rằng tiến bộ
>  và phẩm giá con người được phát huy tốt
> nhất qua hợp tác chứ không qua
> xung đột. Đó là những điều Việt Nam và Mỹ
> có thể chỉ rõ cho thế giới. Sự hợp tác giữa Mỹ và Việt
> Nam dựa trên những chân lý cơ
> bản. Việt
>  Nam là một nước độc lập, có chủ quyền,
> không nước nào có thể áp đặt ý
> muốn hoặc quyết định vận mệnh thay cho các
> bạn. Điều này là một mối quan
>  tâm của Mỹ. Chúng tôi quan tâm đến sự
>  thành công của Việt Nam. Nhưng quan hệ đối tác
> toàn diện của chúng ta
> còn ở những giai đoạn đầu. Và trong thời gian
> còn lại của nhiệm kỳ, tôi
> muốn chia sẻ với các bạn tầm nhìn mà tôi tin
> là sẽ dẫn lối cho chúng ta
> trong nhiều thập kỷ tới. Trước
>  hết, chúng ta hãy cộng tác để đem lại những
> cơ hội thực thụ và sự thịnh
>  vượng cho nhân dân hai nước. Chúng ta biết
> những chất liệu tạo nên
> thành công về kinh tế trong thế kỷ 21: Trong nền
> kinh tế toàn cầu, đầu
> tư và thương mại sẽ chuyển đến nơi nào có
> pháp quyền, vì không ai muốn
> phải hối lộ để được kinh doanh. Không ai
> muốn bán hàng hay đi học mà
> không biết mình sẽ được đối xử như thế
> nào. Trong
>  nền kinh tế dựa trên tri thức, việc làm chỉ
> nảy sinh nơi con người được
>  tư duy độc lập, được trao đổi ý tưởng và
> sáng tạo. Đối tác kinh tế thực
>  thụ không chỉ là nước này đến khai thác tài
> nguyên thiên nhiên của nước
>  kia, mà là đầu tư vào nguồn tài nguyên lớn
> nhất của chúng ta, đó là con
>  người với những kỹ năng và tài năng của
> họ, dù sống ở thành thị hay
> làng quê. Đó chính là hình thức đối
> tác Hoa Kỳ đề nghị. Như
>  tôi đã công bố hôm qua, lần đầu tiên Đoàn
> Hoà Bình (Peace Corps) sẽ đến
>  Việt Nam, tập trung vào công tác giảng dạy
> tiếng Anh. Sau thế hệ thanh
> niên Mỹ đến đây tham chiến, sẽ có một thế
> hệ mới đến để dạy học, xây
> dựng và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa
> hai nước. Một số công ty
> công nghệ và học viện hàng đầu của Mỹ đang
> hợp tác với các trường đại
> học Việt Nam để tăng cường đào tạo khoa
> học, công nghệ, kỹ thuật, toán
> học và y tế. Vì dù vẫn tiếp tục mở rộng
> cửa đón sinh viên Việt Nam đến
> Mỹ học, chúng tôi tin rằng những người
> trẻ xứng đáng có cơ hội được đào
>  tạo theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại đây,
> tại Việt Nam. Và
>  đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi
> rất hứng thú khi mùa thu
> này Đại học Fulbright sẽ khai trương ở thành
> phố Hồ Chí Minh. Đây là
> trường đại học độc lập phi lợi nhuận đầu
> tiên tại Việt Nam, với nền học
> thuật hoàn toàn tự do, và có học bổng cho
> những sinh viên trong hoàn
> cảnh khó khăn. Sinh viên, học giả, và các nhà
> nghiên cứu sẽ tập trung
> vào chính sách cộng đồng, quản trị, kinh doanh,
> vào kỹ thuật, tin học,
> vào các ngành học khai phóng – văn học nghệ
> thuật... Tất cả, từ thơ
> Nguyễn Du, đến triết lý Phan Châu Trinh đến
> toán học Ngô Bảo Châu. Chúng
>  tôi cũng sẽ duy trì hợp tác với lớp người
> trẻ và doanh nhân, vì chúng
> tôi tin rằng khi có thể tiếp cận công nghệ,
> kỹ năng và nguồn vốn cần
> thiết thì không còn gì ngăn trở được các
> bạn, cả các bạn gái, những phụ
> nữ tài giỏi của Việt Nam. Chúng tôi nghĩ bình
> đẳng giới là một nguyên
> tắc quan trọng. Từ thời Hai Bà Trưng tới nay,
> những người phụ nữ mạnh mẽ
>  và tự tin đã vẫn góp phần đưa Việt Nam đi
> tới. Đây là một điều hiển
> nhiên, khắp thế giới đi đâu tôi cũng nói
> điều này, rằng gia đình, cộng
> đồng và đất nước sẽ thịnh vượng hơn nếu
> phụ nữ và các em gái có cơ hội
> bình đẳng để thành công trong trường học, sở
> làm và trong cơ quan chính
> quyền. Đúng ở mọi nơi, và cũng đúng ở Việt
> Nam. Chúng
>  tôi cũng sẽ nỗ lực phát huy tiềm năng của
> nền kinh tế Việt Nam qua Hiệp
>  định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP
> sẽ giúp Việt Nam bán ra
> thế giới nhiều sản phẩm hơn, đồng thời thu
> hút những nguồn đầu tư mới.
> Nhưng TPP sẽ đòi hỏi cải cách để bảo vệ
> người lao động, pháp quyền và sở
>  hữu trí tuệ. Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt
> Nam thực hiện hiệu quả những
> cam kết. Tôi
>  muốn các bạn biết rằng, là Tổng thống Mỹ,
> tôi ủng hộ mạnh mẽ TPP cũng
> vì các bạn có thể  sẽ mua thêm nhiều hàng
> hóa  "Made in America" của
> chúng tôi. Hơn nữa tôi ủng hộ TPP vì
> những lợi ích chiến lược quan trọng. Việt Nam sẽ bớt phải
> phụ thuộc một đối tác kinh tế duy nhất, có
> thể mở rộng quan hệ với nhiều đối tác, trong
> đó có Mỹ.
>  TPP sẽ tăng cường hợp tác khu vực, giúp đối
> phó với sự bất bình đẳng về
>  kinh tế, và thúc đẩy nhân quyền bằng những
> cải thiện lương bổng cũng
> như điều kiện làm việc an toàn hơn. Lần đầu
> tiên tại Việt Nam, có quyền
> thành lập công đoàn độc lập, có các quy định
> cấm lao động cưỡng bức và
> lao động trẻ em. Cũng có những phương thức
> bảo vệ môi trường và những
> tiêu chuẩn phòng chống tham nhũng cao hơn bất cứ
> hiệp định thương mại
> nào trong lịch sử. Đó là tương lai mà TPP đem
> lại cho tất cả chúng ta,
> vì tất cả chúng ta – Hoa Kỳ, Việt Nam và các
> đối tác khác – sẽ bị ràng
> buộc bởi những nguyên tắc mà chính chúng ta đã
> cùng tạo dựng. Tương lai
> đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta cần hoàn thành
> nó để bảo đảm thịnh vượng
>  kinh tế và an ninh quốc gia. Điều này đưa đến lĩnh vực
> thứ hai mà chúng ta có để hợp tác, đó là bảo đảm an ninh cho
> đôi bên.
>  Trong chuyến thăm này, chúng ta đồng ý đẩy
> mạnh thêm hợp tác an ninh và
>  củng cố lòng tin giữa hai quân đội. Chúng tôi
> sẽ tiếp tục huấn luyện và
>  cung cấp thiết bị cho lực lượng tuần
> duyên  để giúp nâng cao năng lực
> hàng hải Việt Nam. Chúng ta sẽ hợp tác cứu
> trợ nhân đạo khi có thiên
> tai. Với công bố tôi đưa ra hôm qua về việc
> dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ
> khí, Việt Nam có cơ hội tiếp cận những thiết
> bị quân sự cần thiết để bảo
>  đảm an ninh quốc gia. Và nước Mỹ đang thể
> hiện cam kết bình thường hóa
> hoàn toàn quan hệ với Việt Nam. Trong
>  phạm vi rộng hơn, thế kỷ 20 đã dạy cho tất
> cả các quốc gia, trong đó có
>  Mỹ và Việt Nam, rằng trật tự thế giới mà
> nền an ninh hỗ tương của chúng
>  ta phụ thuộc, có nền tảng ở một số chuẩn
> mực và quy tắc nhất định. Mọi
>  quốc gia đều có chủ quyền, dù nhỏ hay lớn,
> chủ quyền của một quốc gia
> phải được tôn trọng, và lãnh thổ không thể
> bị xâm phạm. Nước lớn không
> được bắt nạt nước nhỏ, tranh chấp phải
> được giải quyết trong hòa
> bình. Các
>  cơ chế khu vực như ASEAN, Hội nghị Thượng
> đỉnh Đông Á (East Asian
> Summit) cần tiếp tục tăng cường. Đó là điều
> mà tôi tin tưởng. Mà nước Mỹ
>  tin tưởng. Đó là quan hệ đối tác Mỹ đem
> lại cho khu vực này. Với lòng
> mong muốn phát huy tinh thần tôn trọng và hòa
> giải, tôi sẽ là Tổng thống
>  Mỹ đầu tiên đến thăm Lào vào cuối năm
> nay. Tại
>  Biển Đông, Mỹ không can dự vào những tranh
> chấp, nhưng chúng tôi sát
> cánh với các đối tác giữ vững những nguyên
> tắc cốt lõi như tự do hàng
> hải, tự do hàng không, giao thương hợp pháp
> không thể bị ngăn cản, giải
> quyết tranh chấp phải bằng biện pháp hòa bình
> và theo luật pháp quốc tế.
>  Xúc tiến thêm mối quan hệ đối tác, Hoa Kỳ
> sẽ tiếp tục vận hành máy bay,
>  tàu thủy đến hoạt động ở bất cứ nơi nào
> luật pháp quốc tế cho phép, và
> ủng hộ quyền của tất cả các nước được
> làm như vậy. Ngay cả khi chúng ta hợp tác
> chặt chẽ hơn trong những lĩnh vực tôi vừa miêu
> tả, quan
>  hệ đối tác của chúng ta còn có thành tố thứ
> ba – liên quan tới những
> bất đồng còn tồn tại giữa hai Chính phủ,
> trong đó có vấn đề nhân
> quyền. Tôi
>  không ám chỉ riêng Việt Nam. Không quốc gia nào
> hoàn hảo cả. Qua hai
> thế kỷ, nước Mỹ cũng vẫn phải nỗ lực hầu
> mong đạt được những lý tưởng
> chính chúng tôi đã đề ra khi lập quốc. Chúng
> tôi vẫn đang đối phó với
> những hạn chế của mình như, tiền bạc chi
> phối chính trị, gia tăng bất
> bình đẳng kinh tế, phân biệt chủng tộc trong
> hệ thống tư pháp, phụ nữ
> vẫn chưa được hưởng mức lương cao như nam
> giới. Chúng
>  tôi vẫn còn nhiều vấn đề, và tôi cam đoan,
> chúng tôi không miễn nhiễm
> với chỉ trích. Tôi vẫn nghe chỉ trích mỗi
> ngày. Nhưng sự giám sát đó,
> tranh luận cởi mở, đối mặt với khiếm khuyết
> của mình, cho người dân có
> tiếng nói, giúp chúng tôi vững mạnh hơn, thịnh
> vượng hơn, và công bằng
> hơn. Như tôi đã nói, Mỹ sẽ không tìm cách áp
> đặt mô hình Chính phủ của mình lên Việt
> Nam.
>  Những quyền mà tôi nhắc tới [tôi tin rằng]
> không chỉ của Mỹ, mà là
> những giá trị phổ quát, được nêu trong Tuyên
> ngôn Quốc tế về Nhân quyền.
>  Những giá trị này cũng
> được viết trong
>  Hiến pháp của nước  Việt Nam: Người dân
> có quyền tự do ngôn luận, quyền
>  tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền
> hội họp, quyền lập hội,
> và quyền biểu tình. Tất cả những điều này
> đều nằm trong Hiến pháp của
> Việt Nam. Thật
>  vậy, đây là vấn đề liên quan đến tất cả
> chúng ta, mỗi quốc gia, phải
> luôn cố gắng áp dụng những nguyên tắc đó,
> đảm bảo rằng chúng ta, những
> người giữ chức vụ trong chính quyền, đang trung
> thành với những lý tưởng
>  đó. Trong
>  những năm gần đây, Việt nam đã đạt được
> một số tiến bộ. Việt Nam đã cam
>  kết sửa đổi luật pháp cho phù hợp với Hiến
> pháp mới của mình và với các
>  tiêu chuẩn quốc tế. Theo những luật mới ban
> hành, Chính phủ sẽ công
> khai hóa ngân sách nhiều hơn và người dân có
> quyền tiếp cận thông tin
> nhiều hơn. Như tôi cũng đã nhắc tới, Việt Nam
> đã cam kết cải cách kinh
> tế và lao động theo TPP. Như vậy, tất cả đều
> là những bước tiến tích
> cực. Cuối cùng thì tương lai của Việt Nam sẽ
> được quyết định bởi người Việt Nam.
>  Mỗi quốc gia sẽ vạch ra đường đi của riêng
> mình, vì hai quốc gia chúng
> ta có những truyền thống khác biệt, hệ thống
> chính trị cũng như văn hóa
> khác biệt.  Nhưng là một người bạn của
> Việt Nam, xin cho phép tôi chia
> sẻ quan điểm của mình:  tại sao tôi tin
> rằng các quốc gia sẽ thành công
> hơn khi những giá trị phổ quát được duy
> trì. Khi
>  có tự do biểu đạt và tự do ngôn luận, và khi
> người dân có thể chia sẻ ý
>  tưởng cũng như tiếp cận Internet và mạng xã
> hội mà không bị ngăn cấm,
> điều đó sẽ thúc đẩy đổi mới, nhiên liệu
> cần thiết để nền kinh tế phát
> triển mạnh. Đó là môi trường đưa tới sáng
> tạo. Facebook đã hình thành
> như vậy. Một số các công ty lớn của chúng tôi
> đã bắt đầu như vậy – Vì
> một người nào đó có một sáng kiến mới, khác
> lạ. Và người đó được quyền
> chia sẻ nó. Khi
>  có tự do báo chí, khi các nhà báo và blogger có
> thể rọi sáng những bất
> công, lạm dụng, thì quan chức sẽ phải chịu
> trách nhiệm và xã hội sẽ thêm
>  niềm tin vào hệ thống chính trị đang vận hành
> tốt. Khi
>  ứng cử viên được tự do tranh cử và vận
> động, cử tri được chọn lãnh đạo
> qua bầu cử tự do và bình đẳng, quốc gia sẽ
> ổn định hơn khi người dân
> biết tiếng nói của mình có tác dụng, và một
> sự thay đổi ôn hòa là có
> thể.  Như thế, sẽ có thêm người gia nhập
> vào hệ thống. Khi
>  có tự do tôn giáo, không những con người có
> dịp hoàn toàn biểu lộ tình
> thương và lòng từ bi là cốt lõi của mọi tôn
> giáo lớn, mà những cộng đồng
>  tôn giáo còn có thể cống hiến nhiều hơn cho
> xã hội qua những hoạt động
> giáo dục và y tế, chăm lo những người nghèo và
> những người bị thua thiệt
>  trong xã hội. Khi
>  có tự do lập hội, khi người dân được tự do
> thành lập các tổ chức xã hội
>  dân sự, thì quốc gia có thể đối đầu với
> nhiều vấn đề mà đôi khi Chính
> phủ không thể giải quyết một
> mình. Do đó theo quan điểm của tôi,
> thượng tôn các quyền này không đe dọa mà thật
> ra củng cố sự ổn định, làm nền tảng cho
> tiến bộ. Cuối
>  cùng, chẳng phải các dân tộc, trong đó có
> Việt Nam, khi đánh đổ chủ
> nghĩa thực dân, đều là để đòi các quyền đó
> sao? Tôi tin rằng nâng cao
> các quyền đó chính là thể hiện hoàn hảo nhất
> sự độc lập mà biết bao
> người trân trọng, kể cả ở đây, một đất
> nước với tuyên ngôn là "của dân,
> do dân, vì dân". Việt
>  Nam sẽ làm khác Mỹ. Và mỗi chúng ta sẽ làm
> khác các quốc gia trên thế
> giới. Nhưng đây là  những nguyên tắc cơ
> bản mà tôi nghĩ chúng ta nên cố
> gắng áp dụng và cải thiện. Vì
>  sắp kết thúc nhiệm kỳ, tôi có lợi thế đã
> từng suy nghiệm suốt 8 năm về
> cách hệ thống của chúng tôi đã vận hành và
> tương tác với các quốc gia
> trên thế giới ra sao, những quốc gia cũng đang
> không ngừng cố gắng cải
> thiện hệ thống của họ. Sau
>  hết, tôi nghĩ quan hệ đối tác sẽ giúp chúng
> ta đối phó với những thách
> thức toàn cầu mà không nước nào có thể giải
> quyết một mình. Nếu chúng ta
>  muốn bảo đảm sức khỏe của người dân và
> vẻ đẹp của hành tinh này, thì
> tăng trưởng phải mang sắc thái ổn định và
> bền vững. Những kỳ quan thiên
> nhiên như vịnh Hạ Long và hang Sơn Đoòng phải
> được bảo tồn cho các thế
> hệ con cháu chúng ta. Mực
>  nước biển dâng cao đang đe dọa những bờ
> biển, thủy lộ, nguồn sống của
> biết bao người dân Việt. Vì vậy, là đối tác
> trong cuộc chiến chống biến
> đổi khí hậu, chúng ta cần phải tuân thủ
> những cam kết vừa ký ở Paris. Chúng
>  ta phải giúp đỡ nông dân, ngư dân và những
> làng mạc sống dựa vào nghề
> chài lưới để họ có thể thích ứng với tình
> hình, và phải mang thêm năng
> lượng sạch đến những nơi như đồng bằng
> sông Cửu Long – vựa lúa của thế
> giới mà chúng ta cần để nuôi sống những thế
> hệ tương lai. Thật
>  là một điều đáng chú ý là hai quốc gia chúng
> ta đã từng đối địch với
> nhau, nay lại sát cánh bên nhau giúp các quốc gia
> khác tiến đến hoà
> bình. Như vậy quan hệ đối tác của chúng ta
> không những song phương mà
> còn cho phép chúng ta định hình môi trường quốc
> tế theo những cách tích
> cực. Để
>  tầm nhìn như tôi đã trình bày hôm nay hoàn toàn
> trở thành hiện thực,
> mọi chuyện sẽ không xảy ra trong một sớm một
> chiều, và cũng không phải
> chuyện nào cũng là tất yếu. Có thể có những
> vấp váp, thụt lùi trên các
> chặng đường. Sẽ có những lúc hiểu lầm nhau.
> Cần phải không ngừng cố gắng
>  và đối thoại thực sự mà cả hai bên đều
> chấp nhận sẵn sàng thay đổi.
> Nhưng nhìn lại lịch sử và tất cả những rào
> cản mà chúng ta đã vượt qua,
> tôi đứng đây trước các bạn ngày hôm nay, với
> một sự lạc quan rất lớn về
> tương lai chung của chúng ta. Niềm tin của tôi, như thường
> lệ, có nguồn gốc từ tình bạn và khát vọng
> chung của hai dân tộc. Tôi
>  nghĩ tới những người Mỹ và Việt đã vượt
> trùng dương, có những người
> được đoàn tụ với gia đình lần đầu tiên sau
> nhiều thập kỷ, và họ đang
> dang tay, mở rộng trái tim và nhìn thấy cả nhân
> loại trong nhau, nối vòng tay lớn, như Trịnh Công Sơn đã viết
> trong bài hát của mình. Tôi
>  nghĩ tới những người Mỹ gốc Việt đã thành
> công trong mọi lĩnh vực,
> những bác sĩ, nhà báo, thẩm phán, công chức ...
> Một người trong số họ,
> sinh ra ở đây, đã viết cho tôi một lá thư nói
> rằng "nhờ ơn Chúa, tôi đã
> được sống giấc mơ Mỹ. Tôi rất tự hào là
> một người Mỹ nhưng tôi cũng rất
> tự hào là một người Việt Nam". Hôm nay ông
> ta đang ở đây, trở lại mảnh
> đất nơi mình sinh ra, vì ông ta nói "khát
> vọng của tôi là nâng cao đời
> sống của từng người dân
> Việt". Tôi
>  nghĩ tới một thế hệ người Việt mới – các
> bạn, những người trẻ đang ngồi
>  đây – những người đang sẵn sàng để lại
> dấu ấn của mình trên thế giới.
> Và tôi muốn nói với tất cả những bạn trẻ
> đang lắng nghe: Với tài năng,
> trí thông minh, và những ước mơ của các bạn,
> Việt Nam đã có sẵn trong
> tay tất cả những gì cần thiết để phát triển
> và thịnh vượng. Vận mệnh nằm
> trong tay các bạn. Đây là thời điểm của các
> bạn. Và
>  trong khi các bạn theo đuổi tương lai mà các
> bạn muốn, tôi muốn các bạn
>  biết rằng nước Mỹ sẽ ở ngay bên cạnh các
> bạn, như một đối tác, và một
> người bạn. Nhiều
>  năm sau này, khi càng có nhiều người Việt và
> người Mỹ cùng nhau học
> tập, sáng tạo và kinh doanh chung, cùng nhau bảo
> vệ an ninh, phát huy
> quyền con người và chung sức bảo vệ hành tinh
> của chúng ta, tôi mong các
>  bạn nhớ về khoảnh khắc này khi tôi chia sẻ
> tầm nhìn của tôi với các
> bạn. Hay là nói một cách khác, với
> những câu Kiều  mà các bạn quá thân
> thuộc:                          
> Rằng trăm năm cũng từ
> đây                           
> Của tin gọi một chút này làm
> ghi. Cam on cac ban.  Thank you very
> much.  Thank you, Vietnam.  Thank you. Bài bằng tiếng Mỹ
> do Nhà Trắng công bốhttps://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/24/remarks-president-obama-address-people-vietnam Remarks
> by President Obama in Address to the People of
> VietnamNational
> Convention Center
> Hanoi,
> Vietnam12:11
> P.M. ICTPRESIDENT
>  OBAMA:  Xin chào!  (Applause.)  Xin chào
> Vietnam!  (Applause.)  Thank
> you.  Thank you so much.  To the government and
> the people of Vietnam,
> thank you for this very warm welcome and the hospitality
> that you have
> shown to me on this visit.  And thank all of you for
> being here today.
> (Applause.)   We have Vietnamese from across this
> great country,
> including so many young people who represent the dynamism,
> and the
> talent and the hope of Vietnam. On
> this visit, my
> heart has been touched by the kindness for which the
> Vietnamese people
> are known.  In the many people who have been lining the
> streets, smiling
>  and waving, I feel the friendship between our
> peoples.  Last night, I
> visited the Old Quarter here in Hanoi and enjoyed some
> outstanding
> Vietnamese food.  I tried some Bún Chả.
> (Applause.)  Drank some bia Ha
> Noi.  But I have to say, the busy streets of this city,
> I’ve never seen
> so many motorbikes in my life.  (Laughter.)  So I
> haven’t had to try to
> cross the street so far, but maybe when I come back and
> visit you can
> tell me how. I am
> not the first American President
> to come to Vietnam in recent times.  But I am the
> first, like so many of
>  you, who came of age after the war between our
> countries.  When the
> last U.S. forces left Vietnam, I was just 13 years
> old.  So my first
> exposure to Vietnam and the Vietnamese people came when I
> was growing up
>  in Hawaii, with its proud Vietnamese American community
> there.At
>  the same time, many people in this country are much younger
> than me.
> Like my two daughters, many of you have lived your whole
> lives knowing
> only one thing -- and that is peace and normalized relations
> between
> Vietnam and the United States.  So I come here mindful
> of the past,
> mindful of our difficult history, but focused on the future
> -- the
> prosperity, security and human dignity that we can advance
> together.I
>  also come here with a deep respect for Vietnam’s ancient
> heritage.  For
>  millennia, farmers have tended these lands -- a history
> revealed in the
>  Dong Son drums.  At this bend in the river, Hanoi has
> endured for more
> than a thousand years.  The world came to treasure
> Vietnamese silks and
> paintings, and a great Temple of Literature stands as a
> testament to
> your pursuit of knowledge.  And yet, over the
> centuries, your fate was
> too often dictated by others.  Your beloved land was
> not always your
> own.  But like bamboo, the unbroken spirit of the
> Vietnamese people was
> captured by Ly Thuong Kiet -- “the Southern emperor rules
> the Southern
> land.  Our destiny is writ in Heaven’s
> Book.” Today,
>  we also remember the longer history between Vietnamese and
> Americans
> that is too often overlooked.  More than 200 years ago,
> when our
> Founding Father, Thomas Jefferson, sought rice for his farm,
> he looked
> to the rice of Vietnam, which he said had “the reputation
> of being
> whitest to the eye, best flavored to the taste, and most
> productive.”
> Soon after, American trade ships arrived in your ports
> seeking
> commerce.    During
> the Second World War, Americans
>  came here to support your struggle against
> occupation.  When American
> pilots were shot down, the Vietnamese people helped rescue
> them.  And on
>  the day that Vietnam declared its independence, crowds took
> to the
> streets of this city, and Ho Chi Minh evoked the American
> Declaration of
>  Independence.  He said, “All people are created
> equal.  The Creator has
>  endowed them with inviolable rights.  Among these
> rights are the right
> to life, the right to liberty, and the right to the pursuit
> of
> happiness.”In
> another time, the profession of these
>  shared ideals and our common story of throwing off
> colonialism might
> have brought us closer together sooner.  But instead,
> Cold War rivalries
>  and fears of communism pulled us into conflict.  Like
> other conflicts
> throughout human history, we learned once more a bitter
> truth -- that
> war, no matter what our intentions may be, brings suffering
> and
> tragedy.   At
> your war memorial not far from here,
> and with family altars across this country, you remember
> some 3 million
> Vietnamese, soldiers and civilians, on both sides, who lost
> their
> lives.  At our memorial wall in Washington, we can
> touch the names of
> 58,315 Americans who gave their lives in the conflict.
> In both our
> countries, our veterans and families of the fallen still
> ache for the
> friends and loved ones that they lost.  Just as we
> learned in America
> that, even if we disagree about a war, we must always honor
> those who
> serve and welcome them home with the respect they deserve,
> we can join
> together today, Vietnamese and Americans, and acknowledge
> the pain and
> the sacrifices on both sides.More
> recently, over
> the past two decades, Vietnam has achieved enormous
> progress, and today
> the world can see the strides that you have made.  With
> economic reforms
>  and trade agreements, including with the United States, you
> have
> entered the global economy, selling your goods around the
> world.  More
> foreign investment is coming in.  And with one of the
> fastest-growing
> economies in Asia, Vietnam has moved up to become a
> middle-income
> nation.We
> see Vietnam’s progress in the skyscrapers
>  and high-rises of Hanoi and Ho Chi Minh City, and new
> shopping malls
> and urban centers.  We see it in the satellites Vietnam
> puts into space
> and a new generation that is online, launching startups and
> running new
> ventures.  We see it in the tens of millions of
> Vietnamese connected on
> Facebook and Instagram.  And you’re not just posting
> selfies -- although
>  I hear you do that a lot -- (laughter) -- and so far, there
> have been a
>  number of people who have already asked me for
> selfies.  You’re also
> raising your voices for causes that you care about, like
> saving the old
> trees of Hanoi.So
> all this dynamism has delivered
> real progress in people’s lives.  Here in Vietnam,
> you’ve dramatically
> reduced extreme poverty, you've boosted family incomes
> and lifted
> millions into a fast-growing middle class.  Hunger,
> disease, child and
> maternal mortality are all down.  The number of people
> with clean
> drinking water and electricity, the number of boys and girls
> in school,
> and your literacy rate -- these are all up.  This is
> extraordinary
> progress.  This is what you have been able to achieve
> in a very short
> time.And
> as Vietnam has transformed, so has the
> relationship between our two nations.  We learned a
> lesson taught by the
>  venerable Thich Nhat Hanh, who said, “In true dialogue,
> both sides are
> willing to change.”  In this way, the very war that
> had divided us
> became a source for healing.  It allowed us to account
> for the missing
> and finally bring them home.  It allowed us to help
> remove landmines and
>  unexploded bombs, because no child should ever lose a leg
> just playing
> outside.  Even as we continue to assist Vietnamese with
> disabilities,
> including children, we are also continuing to help remove
> Agent Orange
> -- dioxin -- so that Vietnam can reclaim more of your
> land.  We're proud
>  of our work together in Danang, and we look forward to
> supporting your
> efforts in Bien
> Hoa.      Let’s
> also not forget
> that the reconciliation between our countries was led by our
> veterans
> who once faced each other in battle.  Think of Senator
> John McCain, who
> was held for years here as a prisoner of war, meeting
> General Giap, who
> said our countries should not be enemies but friends.
> Think of all the
> veterans, Vietnamese and American, who have helped us heal
> and build new
>  ties.  Few have done more in this regard over the
> years than former
> Navy lieutenant, and now Secretary of State of the United
> States, John
> Kerry, who is here today.  And on behalf of all of us,
> John, we thank
> you for your extraordinary effort.
> (Applause.)      Because
>  our veterans showed us the way, because warriors had the
> courage to
> pursue peace, our peoples are now closer than ever
> before.  Our trade
> has surged.  Our students and scholars learn
> together.  We welcome more
> Vietnamese students to America than from any other country
> in Southeast
> Asia.  And every year, you welcome more and more
> American tourists,
> including young Americans with their backpacks, to Hanoi’s
> 36 Streets
> and the shops of Hoi An, and the imperial city of Hue.
> As Vietnamese
> and Americans, we can all relate to those words written by
> Van Cao --
> “From now, we know each other’s homeland; from now, we
> learn to feel for
>  each other.”   As
> President, I’ve built on this
> progress.  With our new Comprehensive Partnership, our
> governments are
> working more closely together than ever before.  And
> with this visit,
> we’ve put our relationship on a firmer footing for decades
> to come.  In a
>  sense, the long story between our two nations that began
> with Thomas
> Jefferson more than two centuries ago has now come full
> circle.  It has
> taken many years and required great effort.  But now we
> can say
> something that was once unimaginable:  Today, Vietnam
> and the United
> States are partners. And
> I believe our experience
> holds lessons for the world.  At a time when many
> conflicts seem
> intractable, seem as if they will never end, we have shown
> that hearts
> can change and that a different future is possible when we
> refuse to be
> prisoners of the past.  We've shown how peace can
> be better than war.
> We've shown that progress and human dignity is best
> advanced by
> cooperation and not conflict.  That’s what Vietnam
> and America can show
> the world. Now,
> America’s new partnership with
> Vietnam is rooted in some basic truths.  Vietnam is an
> independent,
> sovereign nation, and no other nation can impose its will on
> you or
> decide your destiny.  (Applause.)  Now, the United
> States has an
> interest here.  We have an interest in Vietnam’s
> success.  But our
> Comprehensive Partnership is still in its early
> stages.  And with the
> time I have left, I want to share with you the vision that I
> believe can
>  guide us in the decades ahead.First,
> let’s work
> together to create real opportunity and prosperity for all
> of our
> people.  We know the ingredients for economic success
> in the 21st
> century.  In our global economy, investment and trade
> flows to wherever
> there is rule of law, because no one wants to pay a bribe to
> start a
> business.  Nobody wants to sell their goods or go to
> school if they
> don’t know how they're going to be treated.  In
> knowledge-based
> economies, jobs go to where people have the freedom to think
> for
> themselves and exchange ideas and to innovate.  And
> real economic
> partnerships are not just about one country extracting
> resources from
> another.  They’re about investing in our greatest
> resource, which is our
>  people and their skills and their talents, whether you live
> in a big
> city or a rural village.  And that’s the kind of
> partnership that
> America offers.As I
> announced yesterday, the Peace
> Corps will come to Vietnam for the first time, with a focus
> on teaching
> English.  A generation after young Americans came here
> to fight, a new
> generation of Americans are going to come here to teach and
> build and
> deepen the friendship between us.  (Applause.)
> Some of America’s
> leading technology companies and academic institutions are
> joining
> Vietnamese universities to strengthen training in science,
> technology,
> engineering, mathematics, and medicine.  Because even
> as we keep
> welcoming more Vietnamese students to America, we also
> believe that
> young people deserve a world-class education right here in
> Vietnam. It's
>  one of the reasons why we're very excited that this
> fall, the new
> Fulbright University Vietnam will open in Ho Chi Minh City
> -- this
> nation’s first independent, non-profit university -- where
> there will be
>  full academic freedom and scholarships for those in
> need.  (Applause.)
>  Students, scholars, researchers will focus on public policy
> and
> management and business; on engineering and computer
> science; and
> liberal arts -- everything from the poetry of Nguyen Du, to
> the
> philosophy of Phan Chu Trinh, to the mathematics of Ngo Bao
> Chau. And
>  we're going to keep partnering with young people and
> entrepreneurs,
> because we believe that if you can just access the skills
> and technology
>  and capital you need, then nothing can stand in your way --
> and that
> includes, by the way, the talented women of Vietnam.
> (Applause.)  We
> think gender equality is an important principle.  From
> the Trung Sisters
>  to today, strong, confident women have always helped move
> Vietnam
> forward.  The evidence is clear -- I say this wherever
> I go around the
> world -- families, communities and countries are more
> prosperous when
> girls and women have an equal opportunity to succeed in
> school and at
> work and in government.  That's true everywhere,
> and it's true here in
> Vietnam.  (Applause.)We’ll
> keep working to unleash
> the full potential of your economy with the Trans-Pacific
> Partnership.
> Here in Vietnam, TPP will let you sell more of your products
> to the
> world and it will attract new investment.  TPP will
> require reforms to
> protect workers and rule of law and intellectual
> property.  And the
> United States is ready to assist Vietnam as it works to
> fully implement
> its commitments.  I want you to know that, as President
> of the United
> States, I strongly support TPP because you'll also be
> able to buy more
> of our goods, “Made in America.” Moreover,
> I
> support TPP because of its important strategic
> benefits.  Vietnam will
> be less dependent on any one trading partner and enjoy
> broader ties with
>  more partners, including the United States.
> (Applause.)  And TPP will
> reinforce regional cooperation.  It will help address
> economic
> inequality and will advance human rights, with higher wages
> and safer
> working conditions.  For the first time here in
> Vietnam, the right to
> form independent labor unions and prohibitions against
> forced labor and
> child labor.  And it has the strongest environmental
> protections and the
>  strongest anti-corruption standards of any trade agreement
> in history.
>  That’s the future TPP offers for all of us, because all
> of us -- the
> United States, Vietnam, and the other signatories -- will
> have to abide
> by these rules that we have shaped together.
> That's the future that is
> available to all of us.  So we now have to get it done
> -- for the sake
> of our economic prosperity and our national
> security.         This
>  brings me to the second area where we can work together,
> and that is
> ensuring our mutual security.  With this visit, we have
> agreed to
> elevate our security cooperation and build more trust
> between our men
> and women in uniform.  We’ll continue to offer
> training and equipment to
>  your Coast Guard to enhance Vietnam’s maritime
> capabilities.  We will
> partner to deliver humanitarian aid in times of
> disaster.  With the
> announcement I made yesterday to fully lift the ban on
> defense sales,
> Vietnam will have greater access to the military equipment
> you need to
> ensure your security.  And the United States is
> demonstrating our
> commitment to fully normalize our relationship with
> Vietnam.
> (Applause.)   More
> broadly, the 20th century has
> taught all of us -- including the United States and Vietnam
> -- that the
> international order upon which our mutual security depends
> is rooted in
> certain rules and norms.  Nations are sovereign, and no
> matter how large
>  or small a nation may be, its sovereignty should be
> respected, and it
> territory should not be violated.  Big nations should
> not bully smaller
> ones.  Disputes should be resolved peacefully.
> (Applause.)  And
> regional institutions, like ASEAN and the East Asia Summit,
> should
> continue to be strengthened.  That’s what I
> believe.  That's what the
> United States believes.  That’s the kind of
> partnership America offers
> this region.  I look forward to advancing this spirit
> of respect and
> reconciliation later this year when I become the first U.S.
> President to
>  visit Laos.   
>  In
> the South China Sea, the
> United States is not a claimant in current disputes.
> But we will stand
> with partners in upholding core principles, like freedom of
> navigation
> and overflight, and lawful commerce that is not impeded, and
> the
> peaceful resolution of disputes, through legal means, in
> accordance with
>  international law.  As we go forward, the United
> States will continue
> to fly, sail and operate wherever international law allows,
> and we will
> support the right of all countries to do the same.
> (Applause.)Even
>  as we cooperate more closely in the areas I’ve described,
> our
> partnership includes a third element -- addressing areas
> where our
> governments disagree, including on human rights.  I say
> this not to
> single out Vietnam.  No nation is perfect.  Two
> centuries on, the United
>  States is still striving to live up to our founding
> ideals.  We still
> deal with our shortcomings -- too much money in our
> politics, and rising
>  economic inequality, racial bias in our criminal justice
> system, women
> still not being paid as much as men doing the same
> job.  We still have
> problems.  And we're not immune from criticism, I
> promise you.  I hear
> it every day.  But that scrutiny, that open debate,
> confronting our
> imperfections, and allowing everybody to have their say has
> helped us
> grow stronger and more prosperous and more just.I’ve
>  said this before -- the United States does not seek to
> impose our form
> of government on Vietnam.  The rights I speak of I
> believe are not
> American values; I think they're universal values
> written into the
> Universal Declaration of Human Rights.  They're
> written into the
> Vietnamese constitution, which states that “citizens have
> the right to
> freedom of speech and freedom of the press, and have the
> right of access
>  to information, the right to assembly, the right to
> association, and
> the right to demonstrate.”  That’s in the
> Vietnamese constitution.
> (Applause.)  So really, this is an issue about all of
> us, each country,
> trying to consistently apply these principles, making sure
> that we --
> those of us in government -- are being true to these
> ideals.  In
>  recent years, Vietnam has made some progress.  Vietnam
> has committed to
>  bringing its laws in line with its new constitution and
> with
> international norms.  Under recently passed laws, the
> government will
> disclose more of its budget and the public will have the
> right to access
>  more information.  And, as I said, Vietnam has
> committed to economic
> and labor reforms under the TPP.   So these are
> all positive steps.  And
>  ultimately, the future of Vietnam will be decided by the
> people of
> Vietnam.  Every country will chart its own path, and
> our two nations
> have different traditions and different political systems
> and different
> cultures.  But as a friend of Vietnam, allow me to
> share my view -- why I
>  believe nations are more successful when universal rights
> are upheld.When
>  there is freedom of expression and freedom of speech, and
> when people
> can share ideas and access the Internet and social media
> without
> restriction, that fuels the innovation economies need to
> thrive.  That's
>  where new ideas happen.  That's how a Facebook
> starts.  That's how some
>  of our greatest companies began -- because somebody had a
> new idea.  It
>  was different.  And they were able to share it.
> When there’s freedom
> of the press -- when journalists and bloggers are able to
> shine a light
> on injustice or abuse -- that holds officials accountable
> and builds
> public confidence that the system works.  When
> candidates can run for
> office and campaign freely, and voters can choose their own
> leaders in
> free and fair elections, it makes the countries more stable,
> because
> citizens know that their voices count and that peaceful
> change is
> possible.  And it brings new people into the
> system. When
>  there is freedom of religion, it not only allows people to
> fully
> express the love and compassion that are at the heart of all
> great
> religions, but it allows faith groups to serve their
> communities through
>  schools and hospitals, and care for the poor and the
> vulnerable.  And
> when there is freedom of assembly -- when citizens are free
> to organize
> in civil society -- then countries can better address
> challenges that
> government sometimes cannot solve by itself.  So it is
> my view that
> upholding these rights is not a threat to stability, but
> actually
> reinforces stability and is the foundation of
> progress. After
>  all, it was a yearning for these rights that inspired
> people around the
>  world, including Vietnam, to throw off colonialism.
> And I believe that
>  upholding these rights is the fullest expression of the
> independence
> that so many cherish, including here, in a nation that
> proclaims itself
> to be “of the People, by the People and for the
> People.”Vietnam
>  will do it differently than the United States does.
> And each of us
> will do it differently from many other countries around the
> world.  But
> there are these basic principles that I think we all have to
> try to work
>  on and improve.  And I said this as somebody who's
> about to leave
> office, so I have the benefit of almost eight years now of
> reflecting on
>  how our system has worked and interacting with countries
> around the
> world who are constantly trying to improve their systems, as
> well.Finally,
>  our partnership I think can meet global challenges that no
> nation can
> solve by itself.  If we’re going to ensure the health
> of our people and
> the beauty of our planet, then development has to be
> sustainable.
> Natural wonders like Ha Long Bay and Son Doong Cave have to
> be preserved
>  for our children and our grandchildren.  Rising seas
> threaten the
> coasts and waterways on which so many Vietnamese
> depend.  And so as
> partners in the fight against climate change, we need to
> fulfill the
> commitments we made in Paris, we need to help farmers and
> villages and
> people who depend on fishing to adapt and to bring more
> clean energy to
> places like the Mekong Delta -- a rice bowl of the world
> that we need to
>  feed future generations.And
> we can save lives
> beyond our borders.  By helping other countries
> strengthen, for example,
>  their health systems, we can prevent outbreaks of disease
> from becoming
>  epidemics that threaten all of us.  And as Vietnam
> deepens its
> commitment to U.N. peacekeeping, the United States is proud
> to help
> train your peacekeepers.  And what a truly remarkable
> thing that is --
> our two nations that once fought each other now standing
> together and
> helping others achieve peace, as well.  So in addition
> to our bilateral
> relationship, our partnership also allows us to help shape
> the
> international environment in ways that are
> positive. Now,
>  fully realizing the vision that I’ve described today is
> not going to
> happen overnight, and it is not inevitable.  There may
> be stumbles and
> setbacks along the way.  There are going to be times
> where there are
> misunderstandings.  It will take sustained effort and
> true dialogue
> where both sides continue to change.  But considering
> all the history
> and hurdles that we've already overcome, I stand before
> you today very
> optimistic about our future together.
> (Applause.)  And my confidence is
>  rooted, as always, in the friendship and shared aspirations
> of our
> peoples.I
> think of all the Americans and Vietnamese
>  who have crossed a wide ocean -- some reuniting with
> families for the
> first time in decades -- and who, like Trinh Cong Son said
> in his song,
> have joined hands, and opening their hearts and seeing our
> common
> humanity in each other.  (Applause.) I
> think of all
>  the Vietnamese Americans who have succeeded in every walk
> of life --
> doctors, journalists, judges, public servants.  One of
> them, who was
> born here, wrote me a letter and said, by “God’s grace,
> I have been able
>  to live the American Dream…I'm very proud to be an
> American but also
> very proud to be Vietnamese.”  (Applause.)  And
> today he’s here, back in
>  the country of his birth, because, he said, his “personal
> passion” is
> “improving the life of every Vietnamese
> person.”I
> think of a new generation of Vietnamese -- so many of you,
> so many of
> the young people who are here -- who are ready to make your
> mark on the
> world.  And I want to say to all the young people
> listening:  Your
> talent, your drive, your dreams -- in those things, Vietnam
> has
> everything it needs to thrive.  Your destiny is in your
> hands.  This is
> your moment.  And as you pursue the future that you
> want, I want you to
> know that the United States of America will be right there
> with you as
> your partner and as your friend.
> (Applause.) And
> many years from now, when even more Vietnamese and Americans
> are
> studying with each other; innovating and doing business with
> each other;
>  standing up for our security, and promoting human rights
> and protecting
>  our planet with each other -- I hope you think back to this
> moment and
> draw hope from the vision that I’ve offered today.
> Or, if I can say it
> another way -- in words that you know well from the Tale of
> Kieu --
> “Please take from me this token of trust, so we can embark
> upon our
> 100-year journey together.”
> (Applause.)   Cam
> on cac ban.  Thank you very much.  Thank you,
> Vietnam.  Thank you.  (Applause.)  T.Q. dịch__._,_.___  2016-05-27
> 7:36 GMT-06:00 'Tran Binh' tran.binh@verizon.net
>   Nếu có thì giờ, mời các
> bạn theo dõi cuộc đàm luận giữa TT Obama và
> giới trẻ VN tại SàiGòn: https://www.youtube.com/watch?v=qqpPUn6-7xM Luồng
>  gió mới được đưa vào tâm thức của những
> bạn trẻ VN sẽ khiến đảng csVN
> hối hận vì đã không ngăn cản được TT Hoa Kỳ
> trực tiếp nói chuyện với
> giới trẻ tại SàiGòn. B’Ròm.   
> __._,_.___
>
>
>
>
>
>
>