Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

* ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ
Dư âm đại hội Phật giáo BRVT vẫn là cơn sóng ngầm kéo dài, không chỉ trong nội bộ Phật giáo BRVT, nó có tác dụng ngược lên văn phòng 2 Trung ương PGVN đến độ Ban thường trực do thầy Thiện Pháp ký tên đòi thu hồi tập Kỷ yếu Đại hội với công văn:

 Số: 286 /CV/HĐTS
V/v yêu cầu thu hồi Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 - 2022

* * *
Một bản tham luận duy nhất từ trước tới nay, được toàn bộ hội trường vỗ tay tán thưởng, ngoại trừ một vài thành phần có "tật giật mình".

Một tham luận được sự đồng tình của các đọc giả thuộc cư dân mạng quan tâm đồng tình, trên 100 ngàn người like và comment trong và ngoài nước trên các trang mạng đăng tải. Thế nhưng, ngày 25 tháng 5 năm 2017, văn phòng 2 đã có công văn với nội dung ta sẽ xem xét sau đây:

                                                        * * *

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆTNAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----------------
Số: 286 /CV/HĐTS
V/v yêu cầu thu hồi Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 - 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017
  

      
     Kính gởi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN
                                              tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm mục đích củng cố và kiện toàn bộ máy Ban Trị sự; lắng nghe những ý kiến, phát biểu tham luận mang tính xây dựng, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ. Qua đó, Ban Trị sự sẽ hoạch định chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với đặc thù của địa phương.
                 Trong Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022 có bài tham luận "TÂM VÀ TẦM, TIÊU CHUẨN NGƯỜI CÁN BỘ GIÁO HỘI”của Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tác giả Đại đức Thích Thiện Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, và được đăng tải ngày 17/5/2017, 16 giờ 44 trên website phattuvietnam.net. Đại đức Thích Thiện Thuận được quyền góp ý cho Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các huyện, trên nền tảng xây dựng Ban Trị sự tỉnh, huyện trang nghiêm, vững mạnh; nhưng nội dung tham luận của Đại đức Thích Thiện Thuận mang tính xây dựng thì ít mà đả phá và xuyên tạc thì nhiều, đặc biệt là vượt ngoài khuôn khổ cho phép của bài tham luận tại Đại hội Phật giáo cấp tỉnh.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhận được rất nhiều phản hồi của chư Tôn giáo phẩm, Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước phản ảnh nội dung tham luận nêu trên. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có ý kiến và yêu cầu:

1.   Các ý kiến, phát biểu tham luận tại Đại hội là để hiến kế, mang tính xây dựng tổ chức Giáo hội địa phương vững mạnh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành sẽ nghiên cứu và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự của địa phương. Theo quy luật khách quan, trong xã hội hoặc tổ chức, những biểu hiện tiêu cực của một ít cá nhân là điều không tránh khỏi, nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt, bản chất của số đông vẫn tích cực, vẫn tốt. Đại đức Thích Thiện Thuận đã dùng hiện tượng cá biệt để đánh đồng bản chất của số đông theo kiểu "Quơ đũa cả nắm”, gây hoang mang dư luận, xúc phạm tập thể Giáo hội các cấp từ Trung ương đến địa phương.

2.   Từ ngày thành lập GHPGVN cho đến hôm nay, nhất là công tác nhân sự Giáo hội, các Hệ phái thành viên Giáo hội đã tận tụy xây dựng, Lãnh đạo Giáo hội quyết tâm từng bước đổi mới và đẩy mạnh qua từng nhiệm kỳ. Nội dung trong tham luận của Đại đức Thích Thiện Thuận đã dùng tư kiến cá nhân để đánh giá công tác nhân sự Giáo hội một cách phiến diện, gần như phủ nhận toàn bộ sự tận tụy xây dựng Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh của chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử các Hệ phái thành viên Giáo hội, phủ nhận sự quyết tâm của Lãnh đạo Giáo hội trong suốt 35 năm qua.

3.   Ban Thường trực Hội đồng Trị sự yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện:
a.      Tiến hành thu hồi toàn bộ số lượng Kỷ yếu hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022 để hủy nội dung tham luận không mang tính xây dựng, xuyên tạc, đả phá công tác nhân sự của Đại đức Thích Thiện Thuận;
b.      Ban Trị sự phải buộc Đại đức Thích Thiện Thuận thực hiện việc tháo gỡ tham luận của mình trên các website;
c.      Ban Trị sự và Ban Biên soạn kỷ yếu phải chịu trách nhiệm về kiểm duyệt nội dung, khi để tham luận mang tính xuyên tạc, đả phá công tác nhân sự Giáo hội của Đại đức Thích Thiện Thuận được phổ biến trên diện rộng;
d.      Ban Trị sự phải nghiêm túc xử lý kiên quyết Đại đức Thích Thiện Thuận khi thể hiện tư kiến cá nhân để tính xuyên tạc, đả phá công tác nhân sự Giáo hội;
e.      Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự, Ban Nội dung và Đại đức Thích Thiện Thuận phải có bản kiểm điểm trước Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Yêu cầu tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nghiêm các nội dung trong văn bản này.
Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận :
- Như trên "để thực hiện”
- HT. Chủ tịch HĐTS "để b/c”
- UBND, BDV, BTG, UBMTTQ
  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu"để biết”
- Lưu VP I - VP 2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Pháp


                                                      * * *
Nội dung công văn có những quy kết như sau:                                                                                           
1.- Đại đức Thích Thiện Thuận được quyền góp ý cho Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các huyện, trên nền tảng xây dựng Ban Trị sự tỉnh, huyện trang nghiêm, vững mạnh; nhưng nội dung tham luận của Đại đức Thích Thiện Thuận mang tính xây dựng thì ít mà đả phá và xuyên tạc thì nhiều, đặc biệt là vượt ngoài khuôn khổ cho phép của bài tham luận tại Đại hội Phật giáo cấp tỉnh.

THẾ NÀO LÀ MANG TÍNH XÂY DỰNG, THẾ NÀO LÀ ĐẢ PHÁ VÀ XUYÊN TẠC?
Đây là câu nói nhiều định nghĩa, vì thế có tính chất mơ hồ vu khống. Giáo hội có đưa ra một quy chuẩn khuôn khổ cho một tham luận chưa mà bảo vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép. Không lạ gì với cách nói vu vơ mà hiện nay trong xã hội thường xuất hiện từ cửa miệng một số cán bộ thiếu năng lực.
2.- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhận được rất nhiều phản hồi của chư Tôn giáo phẩm, Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước phản ảnh nội dung tham luận nêu trên.
Xin dẫn chứng thư phản hồi của chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni, đồng bào trong và ngoài nước rất nhiều. Hay đây chỉ là câu nói ước lệ mà một người dân bình thường ai cũng có thể nói. Một cán bộ Giáo hội khi nói phải có sách mách có chứng để công chúng đủ niềm tin.
3.- Các ý kiến, phát biểu tham luận tại Đại hội là để hiến kế, mang tính xây dựng tổ chức Giáo hội địa phương vững mạnh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành sẽ nghiên cứu và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự của địa phương. Theo quy luật khách quan, trong xã hội hoặc tổ chức, những biểu hiện tiêu cực của một ít cá nhân là điều không tránh khỏi, nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt, bản chất của số đông vẫn tích cực, vẫn tốt. Đại đức Thích Thiện Thuận đã dùng hiện tượng cá biệt để đánh đồng bản chất của số đông theo kiểu "Quơ đũa cả nắm”, gây hoang mang dư luận, xúc phạm tập thể Giáo hội các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Chủ đề "TÂM VÀ TẦM: TIÊU CHUẨN NGƯỜI CÁN BỘ GIÁO HỘI" đã nói lên điều ắt có và đủ cho một cán bộ trong Giáo hội bất cứ cấp nào, như thế không phải là có tâm xây dựng? Xây dựng không có nghĩa hùa theo một phía,không có nghĩa cứ nói tốt tâng bốc cho nhau? Lời phản biện không phải là xây dựng? nói lên sự thật không phải là xây dựng? Vạch trần những điểm đen không phải là xây dựng? Một u nhọt không can đảm mổ xẻ mà cứ che đậy nó sẽ đưa đến thối rữa, hoại tử, đó là hiện tượng hiện nay trong Phật giáo Việt Nam.
"Những biểu hiện tiêu cực của một ít cá nhân là điều không tránh khỏi, nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt, bản chất của số đông vẫn tích cực, vẫn tốt.Đại Đức Thích Thiện Thuận đã dùng hiện tượng cá biệt để đánh đồng bản chất của số đông theo kiểu "quơ đủa cả nắm", gây hoang mang dư luận, xúc phạm tập thể Giáo hội các cấp từ Trung ương đến địa phương".
Vâng, không ai phủ nhận, bất cứ tổ chức nào cũng không tránh khỏi những biểu hiện tiêu cực, nhưng ai bảo đảm hiện nay trong số cán bộ Giáo hội sẽ là số ít cá nhân tiêu cực? Trong tham luận, không thấy tác giả đánh đồng cá nhân với tập thể mà chỉ thấy tác giả nêu lên những hiện tượng tiêu cực hiện có tại PG BRVT. Phải chăng, ai đó có tật mới giật mình? Từ mặc cảm đó cứ xem mình là bản thân Giáo hội nên quy chụp xúc phạm tập thể Giáo hội, khác nào Thiện Thống quy chụp sư Nhật Khương là phá hoại Phật Pháp, tặc trụ phật giáo... Phải chăng đây là thái độ chụp mũ vu khống của kẻ nắm quyền Phật giáo hiện nay, luôn áp đảo tu sĩ dưới quyền?
4.- Từ ngày thành lập GHPGVN cho đến hôm nay, nhất là công tác nhân sự Giáo hội, các Hệ phái thành viên Giáo hội đã tận tụy xây dựng, Lãnh đạo Giáo hội quyết tâm từng bước đổi mới và đẩy mạnh qua từng nhiệm kỳ. Nội dung trong tham luận của Đại đức Thích Thiện Thuận đã dùng tư kiến cá nhân để đánh giá công tác nhân sự Giáo hội một cách phiến diện, gần như phủ nhận toàn bộ sự tận tụy xây dựng Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh của chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử các Hệ phái thành viên Giáo hội, phủ nhận sự quyết tâm của Lãnh đạo Giáo hội trong suốt 35 năm qua.
Ai đã đọc tham luận của Thich Thiện Thuận sẽ thấy rằng, chưa bao giờ Thiện Thuận phủ nhận công lao của chư tôn đức, các hệ phái làm nên những bước tiến uy tín cho GHPGVN hiện nay trong và ngoài nước, Thiện Pháp không nên đem một tập thể đạo đức mà đè bẹp, kết án một Tăng sĩ trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng như Thiện Thuận.
Qua những vu vạ chụp mũ từ Trung ương, công văn quyết định:
3.   Ban Thường trực Hội đồng Trị sự yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện:

a.      Tiến hành thu hồi toàn bộ số lượng Kỷ yếu hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022 để hủy nội dung tham luận không mang tính xây dựng, xuyên tạc, đả phá công tác nhân sự của Đại đức Thích Thiện Thuận;
b.      Ban Trị sự phải buộc Đại đức Thích Thiện Thuận thực hiện việc tháo gỡ tham luận của mình trên các website;
c.      Ban Trị sự và Ban Biên soạn kỷ yếu phải chịu trách nhiệm về kiểm duyệt nội dung, khi để tham luận mang tính xuyên tạc, đả phá công tác nhân sự Giáo hội của Đại đức Thích Thiện Thuận được phổ biến trên diện rộng;
d.      Ban Trị sự phải nghiêm túc xử lý kiên quyết Đại đức Thích Thiện Thuận khi thể hiện tư kiến cá nhân để tính xuyên tạc, đả phá công tác nhân sự Giáo hội;
e.      Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự, Ban Nội dung và Đại đức Thích Thiện Thuận phải có bản kiểm điểm trước Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

a.- Tham luận không những phổ biến trên 900 đại biểu hiện diện mà còn công khai trên các trang mạng,trong và ngoài nước, thu hồi như thế nào? Một là ai đã có kỷ yếu Đại hội Đại biểu PG BRVT nhiệm kỳ 2017-2022, hãy đem nạp tại văn phòng 2. Hoặc BTS PG BRVT đến từng nhà thu hồi? Phải chăng đây là chỉ thị mơ hồ của kẻ mộng du? Một chỉ thị không thể thực hiện thì không nên ra, vì tự mình sẽ đánh mất uy tín của kẻ cầm quyền thiếu trí tuệ.
b.- BTS PG BRVT làm gì có quyền buộc Thích Thiện Thuận gỡ bài trên các trang mạng xuống? Post bài lên là quyền chủ trang nhà chứ đâu phải ai muốn hạ là hạ? Chứng tỏ người ra chỉ thị mang tính cửa quyền mà không hiểu gì về việc quản trị trang Web.
c.- Ban Trị sự và Ban biên soạn kỷ yếu phải chịu trách nhiệm về nội dung... Xin thưa, chịu trách nhiệm như thế nào khi sự việc đã rồi? Khi xử lý sự việc đã rồi thì không nên dùng chữ "phải chịu trách nhiệm" như sự hăm he trước khi thực hiện kỷ yếu.
d.- Ban trị sự phải nghiêm túc xử lý... Thiện Thuận không phải là tu sĩ vô danh tiểu tốt xúc phạm chư tôn đức, Thiện Thuận đang là Thư ký kiêm chánh văn phòng PG BRVT, nếu xử lý thì phải xử lý toàn bộ BTS. Mặc dù bài Tham luận do Thiện Thuận viết, nhưng với tư cách là tham luận của Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh BRVT
e.- Hòa Thượng Trưởng BTS, Ban nội dung và ĐĐ Thích Thiện Thuận phải có bản kiểm điểm trước Ban Thường trực Hội Đồng trị sự. Phải chăng đây là thái độ cửa quyền của thời đại phong kiến? Đây là phạm vi hành chánh chứ không phải giáo luật cần tác pháp yết ma. Nếu BTS PG BRVT chấp hành thì đâu còn thể diện nhiếp chúng trên 3.000 Tăng Ni của Tỉnh nhà, vả lại chỉ một văn bản gọi là tham luận nói lên thực trạng của Phật giáo Tỉnh nhà, không được phép bộc lộ chân thành mà phải sám hối các ngài ăn trên ngồi trước, chắc gì tuổi tác, giới hạnh đã hơn những bậc chân tu tại địa phương? Vì thế, đây không phải là sai phạm đối với Giáo hội mà chỉ là cú đâm ngang hông những kẻ giới hạnh không thanh tịnh.
Nếu BTS PG BRVT không nhận đó là một sai phạm, không chấp hành theo chỉ thị  củaThiện Pháp, hẳn nhiên thể diện cấp Trung ương sẽ giấu mặt ở đâu?
Trước khi ra chỉ thị, quyết định một vấn đề, phải xét đến bước tiến bước thóai, phải nghĩ đến tình đồng đạo, đừng tự xem mình là Giáo hội có quyền áp đặt cấp dưới, từ đưa nhân sự vào BTS địa phương cho đến những quyết định thiếu tình người. Ngoài chức phận hành chánh, dẫu sao vẫn là Thích tử đồng môn.
MIRANDA có câu: HÃY NHÃ NHĂN VỚI MỌI NGƯỜI KHI BẠN ĐI LÊN, VÌ BẠN SẼ GẶP LẠI HỌ KHI BẠN ĐI XUỐNG.
                                                ***
Thực ra bài Tham luận chỉ những đại biểu có mặt mới nghe toàn nội dung, trong Kỷ yếu chắc ai đã đọc, trên trang mạng mấy ai quan tâm, nhưng BTS PG BRVT hãy cám ơn ngài Thiện Pháp đã ra công văn này như là cách quảng cáo cho một bài Tham luận quá ư xuất sắc, nói lên nỗi bức xúc và vẽ đúng hình ảnh thật hiện nay trong giới tu sĩ. Chỉ những ai phạm giới mới cảm thấy nhột nhạt khi nghe bản tham luận này. Nếu không nhột nhạt chạm tự ái, đánh trúng yếu điểm thì sẽ không bao giờ có một văn bản đầy trí tuệ như thế.
Từ lúc công văn Số: 286 /CV/HĐTS ra đời, thiên hạ ùn ùn tìm đọc bài tham luận gây sóng gió trong Phật giáo hiện nay. Thế mới biết, quảng cáo có nhiều cách, tự mình đánh bóng hay nhờ đối phương đánh bóng, đều là nghệ thuật tột đỉnh của nghệ thuật, trí tuệ tột đỉnh của trí tuệ!!!
Có quyền không có nghĩa có tất cả, làm được tất cả theo ý muốn. Dẫu sao tinh thần dân chủ của nhà Phật vẫn có giá trị tình người hơn tính độc đoán của người ngồi ghế hành chánh mà cứ hãnh diện mình đứng trên hàng vạn Tăng Ni, tưởng giới đức không thanh tịnh của mình không ai biết!
Nếu biết sớm, có lẽ thu hồi công văn này hơn là thu hồi tập Kỷ Yếu.
MINH MẪN
25/5/2017Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

* LỜI THẬT HAY MẤT LÒNG


Đại hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo cơn sóng ngầm mà dư chấn chưa biết đến khi nào lắng đọng.

Hình như đây là lần đầu tiên, đại biểu được nghe những lời chân thành phát xuất từ người trong cuộc nói lên sự thật, mà chưa bao giờ, một tu sĩ trong BTS bất cứ Tỉnh thành nào can đảm bộc lộ.

Nội dung bản tham luận của văn phòng BTS PG BRVT mà tác giả là TT. T. Thiện Thuận, phó thư ký kiêm chánh văn phòng BTS GHPGVN Tỉnh BRVT- chủ đề là CÓ TÂM VÀ CÓ TẦM, gồm: THỰC TRẠNG SINH HOẠT GIÁO HỘI HIỆN NAY - Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

..."Không thể nào chấp nhận một người là cán bộ Giáo Hội nhưng lại là người sẵn sàng phá vỡ những quy chuẩn đã được tập thể thống nhất, vi phạm Nội quy, điều lệ vì những mưu cầu riêng tư, là người kéo bè lập nhóm vì lợi ích cục bộ hệt như người thế tục..."


Đây là một thực trạng đang tồn tại và phát triển khắp nơi trong tổ chức Phật giáo, chẳng những thế, tinh thần "bình đẳng" của nhà Phật cũng bị méo mó lệch lạc mà theo thầy Thiện Thuận:

..."Tâm bình đẳng của người cán bộ Giáo hội được thể hiện qua các trao đổi mang đức tính giáo dục và xây dựng, góp ý và chỉnh đốn, hoàn toàn không thể hiện sự hống hách và kiêu ngạo, cửa quyền và quan liêu, bắt nạt và hoạnh họe Tăng Ni vô tội khi có việc cần đến Giáo hội giúp đỡ."

..."Chúng ta sẽ biết được có một vài nhóm người đã và đang làm mọi cách để được tồn tại "độc lập" trong tập thể như một thế lực đối kháng. Các phe nhóm đối kháng triệt tiêu, phủ đầu, công kích, loại trừ nhau mà không hề suy nghĩ đến nền dân chủ của Phật giáo đã được đức Phật thiết lập qua thể chế Lục hòa đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử hơn 25 thế kỷ qua..."


Nói đến thực trạng Giáo hội hiện nay, tác giả viết:

..."Là người có tâm đạo luôn ưu tư trước cơ đồ thịnh suy của Phật giáo, không ai không khỏi lo lắng khi nhìn thấy thực trạng sinh hoạt trong Giáo hội các cấp hiện nay. Tình trạng lôi kéo bè nhóm làm bệ đỡ cho nhau, cấy ghép quyến thuộc của mình vào tổ chức Giáo hội, gièm pha, xúc xiểm, hạ bệ người có thực lực đã thấy xuất hiện đây đó trong tổ chức. Ở đó, sức mạnh bè phái trở thanh công lý của những nhân vật mang bệnh hoang tưởng về quyền lực, khập khiểng về nhận thức, gây mất uy tín của Phật giáo, ảnh hưởng thanh danh Tăng đoàn, bất chấp dư luận cộng đồng phản đối, lòng người không phục. Đây đó cũng đã thấy vài nhân vật có vị trí nhất định trong tổ chức các cấp, coi thường cấp trên, bắt nạt cấp dưới, lừa thầy phản bạn, khinh miệt ân sư, tham lạm công quỹ, tùy tiện phán quyết bất kể điều lệ Hiến chương hay những văn bản mang tính pháp quy đã ban hành. Đạo pháp tồn vinh được chăng, nếu những người như thế toan tính dùng quyền lực để lãnh đạo Giáo hội?"

Cuối cùng, Tham luận đề xuất ý kiến khi đề bạt, công cử một vị vào tham gia Giáo hội qua ba tiểu chuẩn: ĐẠO HẠNH - UY TÍN - NHIẾP CHÚNG.

Tác giả kết luận:

..."Nay, chúng ta không giải thoát được cho ai thì cũng nên tự giải thoát được cho bản thân khỏi tham dục thấp hèn, tuy không làm lợi ích được cho ai thì cũng không nên làm tổn hại đến người khác, không tiếp nối được chí nguyện cao cả hoằng pháp lợi sanh của đức Phật thì cũng đừng làm sâu mọt băng hoại Phật pháp. Đó cũng được xem là góp phần công đức trang nghiêm Giáo hội, phồn vinh đất nước rồi."

Đó là những lời đầy tâm huyết, dĩ nhiên đụng chạm không ít những ai mắc phải những tệ nạn này, một tệ nạn không chỉ ở cấp cơ sở mà ngay cả Trung ương không tránh khỏi ở một vài vị.

Sau khi kết thúc bài tham luận, những tràng vỗ tay mạnh, kéo dài một cách mãn ý. Đại biểu nhìn thấy có những động thái khác thường của một vài vị trên bàn cử tọa.

                                                    * * *

Những tệ nạn như thế đã kéo dài nhiều năm từ khi thành lập Giáo hội, do cơ chế ràng buộc bởi Hiến chương, bởi phe nhóm, bởi óc địa phương, bởi công trạng, bởi quyền lợi và cả nể nên khó mà canh tân Giáo hội. Ngay cả Trung ương phía Nam, Tăng Ni và chư tôn đức không hài lòng khi công cử một cán bộ Phật giáo vào vị trí quan trọng có ảnh hưởng đến uy tín tu sĩ, mà bản thân họ đã phạm phải những giới trọng. Chính những vết nhơ của bản thân mà trong giới tu sĩ ai cũng biết. Họ vẫn tự hào là trong sáng cứ như không ai biết. Họ lấy làm khó chịu khi những vị tu xuất hiểu quá nhiều về đời tư của họ, làm sao họ đủ can đảm giải quyết các tu sĩ cấp dưới làm chuyện mờ ám.

Một việc có tầm vóc mang tính quốc tế mà chư Tổ có công sáng tạo và toàn thế giới chấp nhận lá cờ 5 màu hiện nay, thế mà Chân Quang phê phán hủy bỏ, thiết kế một mẫu mới đủ 5 màu nhợt nhạt thiếu sức sống, thành lập thanh quy và nhiều định chế cho một tổ chức Phật giáo, phải chăng, đó là hiện tượng "tách mầm" đang manh nha trong Giáo hội hiện nay. Hiện tượng này đã được Giáo hội Trung ương cả Bắc và Nam đều biết, nhưng không có ai đủ can đảm đứng ra giải quyết mà chỉ quy tội những tu sĩ vô danh tiểu tốt, những kẻ thấp cổ bé miệng.

Trong tham luận hội thảo Tổ Khánh Hòa tại Học viện Vạn Hạnh ngày 20/5/2017, tác giả Dương Kinh Thành viết:

..."Có cần chăng cuộc chấn hưng Phật giáo thời hiện tại khi đó đây đã manh nha xuất hiện tư tưởng xem thường chư Tổ, chư Tôn đức có công ngày trước. Lá cờ Phật giáo thế giới cũng là lá cờ PGVN cũng bị xem thường và hoán đổi thứ tự ý nghĩa. Tư tưởng ỷ lại, xem nhẹ luật pháp, và xem nhẹ giới luật Phật chế, quên mất đạo nghĩa Tứ Ân cao đẹp, ngấm ngầm phá hòa hợp Tăng, lợi dụng thanh thế hòng tạo lập "tiểu giang sơn", bè nhóm cục bộ, đăng đàn rao giảng tà thuyết trong bối cảnh ai cũng có thể trở thành giảng sư, muốn nói gì cũng được để đạt được tham vọng cá nhân, chà đạp luân lý Phật đạo một khi không còn núp bóng bình phong được nữa. Phải chăng di chúc Tổ Khánh Hòa nói "Phật giáo đang hồi suy vi..." cũng chính là thế?...

Tham luận của BTS PG BRVT cũng như tham luận của Dương Kinh Thành tại Học Viện Phật giáo trong cuộc hội thảo về Tổ Khánh Hòa, phải chăng là tiếng kêu thống thiết trước cơ đồ Phật giáo hay cũng sẽ chìm lặng như tiếng ếch giữa bãi đồng hoang!

MINH MẪN
23/5/2017

logo của tà sư muốn thay đổi lá cờ phật giáo

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

* BÊN LỀ ĐẠI HỘI
1.- Nhận được tin nhắn, thư mời chưa tới, - GHPG Bà Rịa Vũng Tàu mời tham dự Đại Hội Đại biểu PG BRVT lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Anh em gửi tặng cả trăm sách mang ra cho BTC Đại hội. Loay hoay chưa biết tính thế nào, đi xe ngoài phải chuyển dịch mấy chuyến xe bus. làm sao bê số sách đó! Thế là chuẩn bị cho vào bao bố, cột lên xe hai bánh, chỉ có cách thế thôi.

Thời tiết SG thất thường, mưa nắng bất chợt; xe đông, có vài đoạn đường đang thi công, bụi mịt mùng mờ "nhân ảnh". Bỗng đâu, số phone từ thầy Huyền Lan, chùa Phước Hoa Đồng Nai gọi: -"Anh và anh Dương Kinh Thành dự Đại Hội, vậ̣y anh đi xe đến anh Dương Kinh Thành, H.L cho xe đón hai vị./ - Bạch thầy, từ Hốc Môn về đến anh Dương đã hết 1/3 đoạn đường rồi, vả lại con đường đến anh ta cũng rối rắm không thua "chính chủ", con không nhớ được. Con định đi xe hai bánh / - Vậy tôi sẽ cho xe đến đón anh. Trời nắng, lớn tuổi, đi xa bằng xe gắn máy vất vả lắm.

Lòng cảm phục tấm lòng ưu ái của một tu sĩ có cuộc sống đạm bạc nhưng quý trọng giới văn nghệ sĩ, và hy sinh vì mọi người.

6 giờ sáng, xe có mặt, có lẽ từ Đồng Nai giáp giới Long Thành, xe phải khởi hành lúc 4g. Tờ mờ sáng mà xe lúc nhúc như đàn sâu trên mặt lộ. Chàng Dương nóng ruột cứ gọi suốt, còn ra trò chiêu dụ: - Tôi có mua bánh mỳ và đồ chay cho anh nè!/ - Dạ, cám ơn, dù "nem rồng chả phụng" thì xe cũng không thể chạy nhanh hơn được bố ạ.

Tài xế chạy lòng vòng thế nào tìm không ra địa chỉ, bố Dương từ xa phải hướng dẫn qua điện thoại. - Từ trong hẽm ra đường hơn nửa cây số, đứng suốt cả giờ, tay xách nặng mà đợi mấy cha muốn chết. Bố Dương Kinh Hoàng cằn nhằn! Đúng là Dương Kinh Hoàng chứ không phải Dương Kinh Thành. Lên xe, tay xách mấy ổ bánh mỳ, hộp nhựa đựng chả, muối tiêu, nước tương, dưa leo, mấy miếng sườn ram chay cháy đen, cứ tưởng là "chính chủ" bê cả gia tài.

- Ăn đi cha nội, tui thấy ông ăn chay chỉ có cơm với muối tiêu mà thấy xót (chả là năm ngoái thầy H.L cho chuyến xe chở nhà họ Dương với nhạc sĩ Giác An đi dự lễ nghinh ông ở Cần Giờ, hai xếp nhậu đồ biển say bí tỉ. Riêng mình, cơm chỉ có thế thôi, vì xứ biển có chay lạc gì đâu, ai ngờ cậu ta lưu tâm đến thế!). Cứ ngỡ cậu ta đưa ổ bánh và hộp đồ ăn thôi, nên tất cả dồn vào một ổ. Ăn xong, từ ghế sau, lại đưa tiếp 4 ổ bánh đặc ruột rắc mè nữa. - Lạy thầy, cho con xin, ăn thế này thì kêu xe hồng thập tự để sẵn.

2.- Đại Tòng Lâm lộ vẻ bề thế giữa đất trời bao la, khác hẳn năm nào căn nhà tole làm chánh điện tạm, bị rừng cây bao phủ như hạt nhân nằm giữa ruột bánh bao. Ngôi đại tự được trang trí hàng vạn tôn tượng dát vàng quanh vách chánh điện,(trong giai đoạn đang gắn các bức tượng nhỏ dát vàng lên vách cao, Chân Quang cho đệ tử đêm khuya lẻn vào, trèo lên gở một mẫu tượng đem về Phật Quang núi Dinh để thẩm định vàng thật hay giả). Các dãy lầu rải rác chia làm ba khu, một khu cho trường Trung cấp Phật học, một dành cho đạo tràng niệm Phật, và khu chính là Tăng chúng của Đại Tòng Lâm. Các tôn tượng lộ thiên vẫn mỉm cười hoan hỷ với nắng mưa và gió núi. Một ngày lo cơm ba bữa cho trên ba trăm vị không phải chuyện nhỏ, thế mà, mọi sinh hoạt đi vào nề nếp của một Thiền môn thanh tịnh. Ba giờ khuya đã nghe tiếng niệm Phật râm rang từ khu đạo tràng. 4.30, công phu khuya trên chánh điện lại vang rền. Sóng âm Đại hồng chung cũng len lõi đến mọi ngõ ngách trong khu vực. Các già âm thầm làm vệ sinh sân vườn. Sinh hoạt đồng bộ như thế mà chả nghe tiếng người.

Một đêm hưởng không khí an lành của miền ngoại ô đã làm lắng đọng mọi trần tục bụi hồng của thành đô. Từ phương xa, cứ nhận liên tục điện thoại của một vị "dám xúi", bởi cả cuộc đời chưa bao giờ làm thuê nên chưa từng có ai là giám đốc của mình. Khó tính như ông Dương Kinh Hoàng còn phải chấp nhận cái "dám xúi" đó thì mình làm sao chối từ, bởi lẽ, tất cả cũng vì Đạo, chả ai có lợi gì riêng tư trong cuộc hội thoại này.

Sau những ngày vất vả tổ chức Đại hội, đành rằng có nhân sự các ban dưới tay lo, nhưng ai bảo vị trí của một trưởng BTS cấp tỉnh có thể yên lòng ngồi chơi? Cái khổ tâm hầu hết của các BTS trong mùa đại hội, nhân sự không có quyền tự quyết mà do sự chỉ định từ văn phòng 2 phía Nam đưa xuống. Các Tỉnh từ miền Trung như Thừa Thiên - Huế vừa rồi cũng gặp không ít khó khăn, nhân sự do địa phương đề cử thì Trung ương phủ bác, nhân sự do Trung ương chỉ định thì không được lòng Tăng Ni địa phương. Trên nguyên tắc, nhân sự do địa phương chọn là đúng, vì địa phương nắm vững nhân thân từng nhân sự, sau khi hiệp thương đưa đến đại hội, Thường trực BTS có bổn phận đệ trình danh sách nhân sự lên Trung ương phê duyệt. Nếu dùng quyền áp đặt trở thành một tiền lệ thì tinh thần dân chủ biến thành độc tài vô lý, đi ngược lại thời kỳ hội nhập hiện nay.

Đó là lý do mà HT trưởng BTS PG BRVT gặp phải chướng duyên trên đe dưới búa, trên thì Trung ương áp đặt, dưới thì nhân sự quậy phá. Những nhân sự không được lòng Tăng tín đồ hiện nay tại Bà Rịa Vũng Tàu, sẽ được trình bày những lý do mà Trung ương không hề hay biết, thế thì tại sao Trung ương chọn và quyết định đưa những thành phần bất hảo vào BTS PG Tỉnh BRVT để làm gì nếu không muốn "sư tử trùng thực sư tử nhục", bên sau chắc hẳn phải có vấn đề!

Nhìn cơ ngơi đồ sộ có một không hai tại Đại Tòng Lâm, cơ sở vẫn tiếp tục xây dựng, thế mà HT trưởng Ban không hề có lời kêu gọi xin xỏ. Nhìn đại chúng hàng trăm vị sinh hoạt ổn định, nề nếp, nếu không có đức độ thì khó mà nhiếp chúng. Các huyện quận như Châu Đức-Đất Đỏ-Long Điền- Tân Thành- Xuyên Mộc- Thành phố Vũng Tàu - Thị xã Bà Rịa, với số lượng trên 3.000 Tăng Ni, trên 400 cơ sở thờ tự, với số lượng và diện tích trải dài như thế, một vị trưởng Ban Trị sự thiếu đức độ thì khó mà điều hành, nhất là có những con người hình tướng tu sĩ mà hành động quá ư thế tục và mưu sĩ. Qua quá trình điều hành Phật sự, chứng tỏ bản lãnh và đức độ đã trấn áp ma quân, hưng long Phật giáo để PG BRVT ngày nay có một bộ mặt hoành tráng, được thể hiện qua đại lễ Phật đản, một Tỉnh ven đô như lấn át cả tinh thần mùa sinh nhật của đấng từ phụ mà SG khó sánh!

Những sự kiện như Hội Thảo Hoằng Pháp - Mở Đại giới đàn - Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì - Phật Đản... đều mang tầm vóc quy mô, chính quá quy mô nên khó tránh khỏi vài sơ sót không đáng kể. Nhưng tinh thần đoàn kết Tăng-Ni, tín đồ đã thể hiện qua những sự kiện như thế. BTS PG BRVT cũng đã có mặt của các đơn vị áo lam góp phần không nhỏ trong các sự kiện, nhất là Đại hội PG Tỉnh nhiệm kỳ VI.

3.- Bạch HT, có những thắc mắc trong giới cư sĩ, con xin thay mặt được đặt vấn đề, mong HT hoan hỷ giải thích.

- Anh cứ hỏi.

- Bạch thầy, theo con được biết, toàn bộ Phật sự ở các quận huyện, thị xã và Thành phố được song suốt trong thời gian qua, nhưng vẫn còn những lợn cợn nổi bật mà BTS vẫn chưa giải quyết được, đó là nhân sự và tổ chức biệt lập còn nằm tong lòng GH địa phương. Bạch thầy, Thiền Tôn Phật Quang là một hệ phái hay một Giáo hội trong lòng giáo hội? Sinh hoạt biệt lập, Giáo hội không có phương án hóa giải để có chung một giòng chảy mà trong Hiến chương Giáo hội đã nêu: ... Sự thống nhất Phật giáo Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc: Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức; đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì các truyền thống hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng Chính pháp.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, Hội, Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam.


- Anh hỏi, tôi phải trả lời, thật ra BTS cũng không quan tâm những hiện tượng sinh hoạt tách rời khỏi GH đó. Mọi sinh hoạt của họ không thông qua Giáo hội, họ lấy Trung ương áp đặt xuống, không đi đúng quy trình hành chánh. Ví dụ việc khai chung do ông Nguyễn Thiện Nhân hỷ cúng, lấy cớ là cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ nhân vụ máy bay trực thăng rơi tại núi Dinh, văn bản từ GH Trung ương chỉ đạo, Giáo Hội địa phương cũng như chính quyền bản địa không hề được thông báo. Vì vậy, buổi lễ chỉ có ông Nguyễn thiện Nhân và Giáo hội Trung ương dự. Đáng ra, Thường trực BTS PG BRVT sẽ có văn thư đệ trình lên văn phòng 2 thông báo và xin phép, ngược lại văn phòng 2 chỉ đạo ngược theo hệ thống hành chánh, làm sao chúng tôi chấp hành. Mọi việc của Chân Quang đều mượn danh của TW hoặc của các quan chức nhà nước mà không thèm đếm xỉa đến địa phương. Cũng từ đó, rất nhiều đơn thư khiếu nại về việc Chân Quang dụ dỗ con em tín đồ trốn gia đình lên ở núi Dinh, cũng như nhiều việc phạm giới, BTS không thể giải quyết.

- Bạch Hòa thượng, có người thắc mắc, Chân Quang là một giảng sư nổi tiếng, có tài, sao Giáo hội không mời vào BTS PG BRVT?

- Nổi tiếng hay có tài là một việc, nhà Phật chú trọng giới hạnh, uy đức, trong đạo cũng như ngoài đời thiếu gì người có tài mà sao GH vẫn trọng dụng. Bản thân Chân Quang phải xét lại giới hạnh và giới phẩm. Từ khi bị bổn sư là HT Thanh Từ tẩn xuất, Chân Quang chưa một ngày qua trường lớp giáo dục của Phật giáo, chưa từng thọ giới tại bất cứ giới đàn nào, làm gì có Sa Di mà có quyền đắp y Tỳ kheo? Nhà Phật gọi đó là giả danh Tỳ Kheo! Vả lại, Chân Quang hiện nay là phó Ban Kinh tế Tài chánh của Trung ương, một nhân vật Trung ương mà đưa vào giữ chức vụ địa phương khác nào bỉ mặt Trung ương!

- Bạch Hòa Thượng, như những nhiệm kỳ trước, Nhuận Trí luôn là nhân vật gây rối trước ngày Đại hội. Vậy Nhuận Trí là ai?

- Nói thật với anh, cổ nhân có câu - "Giáo bất minh sư chi đọa", Nhuận Trí là đệ tử, tôi cho qua Ấn du học, tưởng đâu về sẽ giúp việc Giáo hội, ngờ đâu phản sư, hăm dọa ném tôi xuống hồ, thâm lạm tiền công quỷ hàng tỷ đồng, bỏ nhiệm sở suốt nhiệm kỳ, bán nhà do thua cờ bạc, sống chung bất minh với phụ nữ có ba con, đem tượng Phật ngọc bán cho một sư Ni 50.000 USD, rồi cũng tiêu tán bởi phụ nữ, không có nơi cư ngụ cố định, những tội danh như thế được an ninh cung cấp, làm sao tiếp tục cho vào điều hành Phật sự!

Được biết năm 2010-2015 Nhuận Trí ra ứng cử Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, tại khu vực Phú Mỹ, đã bị toàn bộ Tăng Ni và người dân phản đối hạch tội như trên, nên vòng đầu đã thất bại, tệ hơn người phàm tục, cớ sao văn phòng 2 buộc BTS PG Tỉnh phải chấp nhận Nhuận Trí.

- Bạch HT, Nhuận Trí dựa vào đâu để lộng hành như thế?

- Hiện Nhuận Trí kết cấu với Giải Thiện và dĩ nhiên Thiền Tôn Phật Quang chống lưng nên mới dám lộng hành. Chuyện những con vi trùng trong thân sư tử còn nhiều, không thể kể hết.

- Vâng cám ơn Hòa Thượng, trước thềm Đại hội công việc còn quá nhiều, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt ngài, chúng con xin được tạm ngưng nơi đây, chờ thông tin bằng văn bản từ BTS và chính quyền cung cấp để có thể vẽ lên chân dung của những ma tăng hiện nay tại địa bàn BRVT.

4. - Chuyện vui cần biết: Từ Đại Tòng Lâm chạy suốt về cung văn hóa Bà Rịa và Thành phố Vũng Tàu, giữa con lương, banner giăng đều, nhưng rất tiếc thiếu cờ, vì ngân khoản chi phí Đại hội hạn chế. Chỉ thấy thấp thoáng ngũ sắc tung bay đường vào khu vực Đại hội, sau sự hân hoan phấn chấn của ngày Đản sinh, tiếp đến Đại hội nên quần chúng tín đồ có phần mệt mỏi. Bóng áo Lam, các cháu thuộc đơn vị Gia đình Lam viên đứng phất cờ hướng dẫn khách, đại biểu vào các ngả.

Lúc 1.30 g ngày 19, cuộc họp trù bị kết tập tại hội trường, xe của HT trưởng Ban trị sự, có HT Pháp chế Trung ương tháp tùng, một nhân vật lạ lảng vảng quanh sân gần khu vực cư trú của HT Trưởng ban. Sau đó, xe khởi hành, đến đường vào Núi Dinh, một hòn đá từ trong bụi ven đường ném thẳng tấm kính xe, để lại vết lõm. Nếu ném trúng ngang hông thì cửa kính sẽ bị vỡ, chưa biết một trong hai Hòa Thượng sẽ như thế nào!

Cuộc họp trù bị, việc đại biểu tham dự không nhiều, nên hình ảnh Chân Quang tùy tiện ngồi ghế đại biểu TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức không có ý kiến. Nhưng ngày hôm sau, Đại hội chính thức, BTC buộc phải mời những ai không phải đại biểu chính thức của các Tỉnh Thành, xuống các hàng ghế phía sau. Anh em trật tự phát hiện có hai người mang thẻ giả lẻn vào, bị công an lột thẻ, trục xuất ra ngoài, nhưng có ai đó can thiệp.

Ngày đầu tiên trù bị, vào hội trường, Chân Quang đi cửa chính, sau đó ra về cửa hậu. Ngày khai mạc chính thức, Chân Quang đều lòn cửa sau mà vào cũng như lúc ra. Được BTC cho hay, không có thư mời Chân Quang, nhưng cũng không ai gây khó dễ dù Chân Quang đang có mặt.

Nhân sự trong các ban bệ tổ chức Đại hội, nhiệt tình năng nổ một cách đáng khâm phục. Chư Ni phục vụ ẩm thực, trang trí, chư Tăng đưa đón khách, trật tự làm việc khá nghiêm túc. Trời mùa hè xứ biển nóng như đổ lửa, áo mọi người tẩm ướt như vừa nhúng nước. Xong việc, các Ni sinh nhanh tay dọn dẹp mọi việc trang trí để trả lại hội trường, quý thầy tiễn đưa các đoàn khách đại biểu.

Nhiều nơi nhiệt tâm với PG BRVT, dù ở nơi xa, vẫn quan sát theo dõi mọi diễn biến Đại hội. Những tiếng thở ra nhẹ nhõm của Ban tổ chức, nhưng biết đâu người đầu ngành Phật giáo BRVT vẫn còn mang nặng những trăn trở cho Phật giáo địa phương trước những chướng duyên khó khăn còn đó.

5.- Xe đưa Dương Kinh Thành dự hội thảo ở Saigon, trở lại Bà Rịa tham dự Đại hội. Ngày đầu chàng họ Dương cùng ra Đại Tòng Lâm, nhưng chiều về lại Sài Gòn để hôm sau đọc tham luận hội thảo về "Tổ Khánh Hòa". Thế là sáng hôm sau, TT Huyền Lan cho xe về quận 2 đón chàng Kinh Hoàng ra lại vùng biển. Anh em khó lòng diễn đạt mối cảm xúc về một tu sĩ như thầy Huyền Lan.

- Bạch thầy, con và anh Dương Kinh Thành cám ơn thầy đã tận tình giúp đỡ phương tiện đi lại suốt mấy ngày qua. Thầy ở Đồng Nai, Đại hội thuộc tỉnh Bà Rịa, thế mà thầy dang tay hỗ trợ đi lại từ Sài gòn ra Bà Rịa, từ Bà Rịa về SG, rồi từ SG ra Bà Rịa như thoi đưa...

- Có gì đâu, các anh làm Phật sự thì H.L cũng có bổn phận góp phần chứ... Để hôm nào rỗi, HL cho chuyến xe vào mời mấy anh em ra chơi...

Chàng họ Dương càm ràm - Anh biết, từ xưa giờ tôi chưa bao giờ lo cho ai, anh thuộc loại ông nội nên tôi phải lo cái ăn cho anh. Cái hộp nhựa đựng đồ ăn còn hay ăn luôn rồi? - Dạ thưa ngài còn, nếu không có mấy ổ bánh mỳ thì cái hộp nhựa đó có thể ăn luôn. Đã lo cho ăn mà còn nhắc hoài, may mà ăn rồi chứ chưa thì nuốt sao vô!

Trên đoạn từ Bà Rịa về quận 2, chàng Kinh Hoàng cứ càm ràm, có lẽ thời tiết oi quá nên phải thông cảm. Vả lại tính chàng họ Dương là vậy, miệng xấu nhưng tâm tốt, anh em ai cũng hiểu. Mồ hôi ướt vãi như chưa đủ giải cơn bực bội, vài câu càm ràm để tăng cường độ giải nhiệt trong cơ thể chàng Dương. Vào con hẽm số 6, chàng khoe, lễ Phật Đản tui vận động treo cờ từ đầu vào đến cuối hẽm. Năm ngoái một số cờ bị tháo xuống, năm nay, nhờ thùng bia với bọn giang hồ, chửi phủ đầu nên chúng đã ra tay bảo vệ. Anh phô trương bằng xứ Cum'gar Daklak không? - Ối giời, chàng S kia chỉ giỏi trang trí nhà mình chứ có phát động phong trào như em đâu mà đại ca so sánh.

Nói thì nói, Dương Kinh Thành cũng không quên cái hộp nhựa khi bước xuống xe vào nhà. Hào khí Đại hội có thể quên, nhưng thề không bao giờ quên cái hộp nhựa cung cấp thức ăn cho bạn đồng hành.

MINH MẪN
22/5/2017


  
https://youtu.be/74J2ZPvjbBo
https://youtu.be/I2L5WnbShj4
https://youtu.be/B6GMzVd1_eI