Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

5 SỰ KIỆN CẦN QUAN SÁT


> Namo Sakya Muni
> Buddha
> Năm
> Sự Kiện Cần Phải Thường Quán
> Sát
> Đức
> Phật dạy: 
> "Có
> năm sự kiện này, cần phải thường xuyên quán
> sát bởi nữ nhân hay nam
> nhân, bởi
> tại gia hay xuất gia. Thế nào là
> năm?"
> "Ta
> phải bị già, không thoát khỏi già" là
> sự kiện cần phải thường xuyên quán sát
> bởi nữ
> nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất
> gia.
> "Ta
> phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh"
> là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát
> bởi nữ
> nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất
> gia.
> "Ta
> phải bị chết, không thoát khỏi chết"
> là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát
> bởi nữ
> nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất
> gia.
> "Tất
> cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải
> đổi khác, sẽ phải biến diệt", là sự
> kiện cần
> phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam
> nhân, bởi tại gia hay xuất gia.
> "Ta
> là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của
> nghiệp, nghiệp là thai
> tạng, nghiệp
> là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm
> nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay
> ác, ta
> sẽ thừa tự nghiệp ấy" là sự
> kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ
> nhân hay nam
> nhân, bởi tại gia hay xuất gia.
> -
> Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, đang
> còn trẻ, kiêu mạn trong tuổi trẻ, say đắm
> trong kiêu
> mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.
> Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện
> này, sự
> kiêu mạn tuổi trẻ trong tuổi trẻ được hoàn
> toàn đoạn tận hay được giảm
> thiểu.Có
> những loài hữu tình khỏe mạnh, này các
> Tỷ-kheo, kiêu mạn trong khỏe mạnh. Do say
> đắm trong
> kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ
> ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự
> kiện này,
> sự kiêu mạn khỏe mạnh trong khỏe mạnh được
> hoàn toàn đoạn tận hay được giảm
> thiểu.Có
> những lời hữu tình đang sống, này các Tỷ-kheo,
> kiêu mạn trong sự sống. Do say đắm
> trong kiêu
> mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.
> Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện
> này, sự
> kiêu mạn sự sống trong sự sống được hoàn
> toàn đoạn tận hay được giảm
> thiểu.Do
> duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải
> bị chết, không thoát khỏi chết", cần phải
> thường xuyên
> quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi
> tại gia hay xuất gia.Có
> những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, có lòng
> tham dục đối với các vật khả ái. Do say
> đắm với
> lòng tham dục ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý
> nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát
> sự kiện
> ấy, nên tham dục đối với các vật khả ái
> được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm
> thiểu. Do
> duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất
> cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải
> đổi khác, phải
> biến diệt" là sự kiện cần phải thường
> xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại
> gia hay xuất
> gia.
> Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo,
> thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy
> thường xuyên quán sát như vậy, ác hạnh
> được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm
> thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta là chủ
> nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp,
> nghiệp là thai tạng,     nghiệp là quyến
> thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta
> sẽ làm, thiện hay ác, ta
> sẽ thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần
> phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam
> nhân, bởi tại gia hay xuất gia." (Trích
> Tăng Chi Bộ Kinh - Sự kiện cần phải thường
> quan sát) .
>
>
>
> Lặng
> Nghe Tim Mình Lên Tiếng
> !
> Mỗi
> người chỉ một trái
> tim,Nhưng
> có hai Tâm nhĩ
> thất. Một
> tâm chứa đựng niềm
> vui, Một
> tâm muộn phiền dấu
> cất.
> Khi
> vui, nếu cười lớn
> tiếngSẽ
> đánh thức buồn bên
> kia.Lúc
> buồn, nếu tràn mưa
> lệNiềm
> vui nghẽn lối không
> về!
> Mỗi
> người chỉ một trái
> timNửa
> mỏi mệt đời cơm,
> áo.. Nửa
> nặng chấp nê.. phiền
> não..Khiến
> tim tiều tụy tháng
> ngày.
> Sống
> hiểu điều chi là
> NặngThì
> mới biết.. Nhẹ nhàng
> buông!Sống
> hiểu nguồn tâm bình
> lặngTim
> gầy mới thoát đau
> thương..
> Đừng
> tưởng cuộc đời vĩnh
> viễnThật
> ra ngắn đến.. không
> ngờĐoái
> nhìn con tim bé bỏngLàm
> việc suốt 24 giờ !!.
> -
> Hãy sống như hoa mùa
> HạLìa
> đời tựa lá mùa
> Thu Nhân
> sinh.. thoảng làn gió
> vội!Đừng
> nhốt tim trong ngục
> tù...
> Như
> Nhiên Thích Tánh
> Tuệ
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét